Wojewoda o stanowisku Sejmiku ws. Trybunału Konstytucyjnego

28.04.2016

Wojewoda Lubelski, profesor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista przypomina, że moc obowiązującą mają wyłącznie te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zostały ogłoszone w organie urzędowym, w którym ogłoszony został akt normatywny, będący przedmiotem orzeczenia i wynika to wprost z literalnego brzmienia artykułu 190 ust. 2 i ust. 3 Konstytucji. Z tego powodu stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia wczorajszego jest całkowicie oderwane od litery prawa konstytucyjnego, od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jako takie stanowi zapowiedź łamania prawa.
 

Rozmowy nt. problemów rolników województwa lubelskiego

Rozmowy nt. problemów rolników województwa lubelskiego
26.04.2016

Najważniejsze tematy dotyczące producentów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rolników w województwie lubelskim zostały omówione podczas spotkania w Lubelskiej Izbie Rolniczej. W roboczym spotkaniu Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji okołorolniczych z województwa lubelskiego, w tym: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (WIJHARS),  Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a także wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek i wicewojewoda  Robert Gmitruczuk.

Laur Konserwatorski 2016

Zdjęcie laureatów nagrody Laur Konserwatorski 2016
26.04.2016

Przyznane w tym roku nagrody są wyrazem uznania dla wysiłku rewaloryzacji zabytków, ale także dostarczają mieszkańcom naszego regionu wiedzę o jego historii i kulturze - podkreślił wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek podczas gali wręczenia Laurów Konserwatorskich 2016. W uroczystości uczestniczył również wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Wizyta ambasadora Republiki Federalnej Niemiec

26.04.2016

W tym roku obchodzimy 25-lecie podpisania traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji z wojewodą lubelskim profesorem Przemysławem Czarnkiem i wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem spotkał się ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rolf Nikel. Podczas kurtuazyjnej wizyty obecni byli również: małżonka ambasadora Olivia Nikel, a także konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie Andrzej Kidyba.


Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222 500 106 (do informacji wojewódzkiej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie) lub numer 222 500 115 (informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.