Aktualności

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

wtorek, 27 Czerwiec, 2017 - 10:45

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2017.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” 2017

wtorek, 27 Czerwiec, 2017 - 10:30

Wojewoda Lubelski podaje do wiadomości publicznej informację o naborze kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.), do udziału w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2017.

Sprawozdania: z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie w roku 2016 w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) oraz “Działania podjęte w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie gminy w sezonie zimowym 2016/2017”

środa, 14 Czerwiec, 2017 - 09:15

Wyniki Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

wtorek, 13 Czerwiec, 2017 - 15:30

W dniu 9 czerwca 2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 120 mln złotych.
 

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

wtorek, 13 Czerwiec, 2017 - 11:15

Informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Dotację można uzyskać na realizację działań jedynie w ramach celu szczegółowego:
Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

List Wojewody Lubelskiego na Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

wtorek, 30 Maj, 2017 - 08:00

Strony