Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 41 000 złotych na zadania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na ten cel w roku 2017.

W dniu 6 lipca 2017 r. Wojewoda Lubelski podpisał dokument pn.: “ Niekorzystne zakończenie ciąży - Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego”.

Celem Rekomendacji jest upowszechnienie dobrych praktyk postępowania w oddziałach położniczo - ginekologicznych na terenie województwa lubelskiego. 

Komunikat dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r. poz. 999).

 
Informujemy, że 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r. poz. 999). Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają obowiązek dostosować wpisy w księgach rejestrowych do wymagań niniejszego rozporządzenia w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 22 marca 2018 r. 

Ogłoszenie Rzecznika Praw Pacjenta o naborze na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Konkurs Ministerstwa Zdrowia na realizatorów projektu pn. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia w dniu 26 kwietnia 2017 r. ogłosiło konkurs pn. "Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej" na realizatorów projektów dotyczących przygotowania i wdrożenia działań projakościowych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Projekty finansowane będą ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

 
Na podstawie art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) Wojewoda Lubelski ogłasza rozpoczęcie procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.
 
Kandydatów na członków mogą zgłaszać organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta.
Kandydatów można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2017 r.
 

Strony