Aktualności

Ogłoszenie Rzecznika Praw Pacjenta o naborze na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Konkurs Ministerstwa Zdrowia na realizatorów projektu pn. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia w dniu 26 kwietnia 2017 r. ogłosiło konkurs pn. "Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej" na realizatorów projektów dotyczących przygotowania i wdrożenia działań projakościowych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. Projekty finansowane będą ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

 
Na podstawie art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) Wojewoda Lubelski ogłasza rozpoczęcie procedury powoływania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.
 
Kandydatów na członków mogą zgłaszać organizacje społeczne działające na terenie województwa na rzecz praw pacjenta.
Kandydatów można zgłaszać do dnia 30 czerwca 2017 r.
 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) - informacja, instrukcje użytkowników

 
Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony został moduł Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla lekarzy i lekarzy dentystów. Począwszy od tego dnia czynności związane ze:

Powołanie Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.

Wojewoda Lubelski - działając na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) - Zarządzeniem Nr 71 z dnia 4 kwietnia 2017 r. powołał Radę Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.

Dotyczy informacji o zrealizowanych lub podjętych w 2016 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Przypominamy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1916 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania bezpośrednio wojewodzie informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 

Strony