Aktualności

Powołanie Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.

Wojewoda Lubelski - działając na podstawie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) - Zarządzeniem Nr 71 z dnia 4 kwietnia 2017 r. powołał Radę Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.

Dotyczy informacji o zrealizowanych lub podjętych w 2016 r. zadaniach z zakresu zdrowia publicznego

Przypominamy, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1916 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przekazania bezpośrednio wojewodzie informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
 

Informacja o sprawozdaniach statystycznych składanych w roku 2017

Informacja o ogłoszeniu konkursu pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków

Ministerstwo Zdrowia w dniu 25 stycznia 2017 r. ogłosiło konkurs pn. "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków." 

Konkurs ma na celu wsparcie inicjatyw służących poprawie jakości i uatrakcyjnieniu kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. 

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – prezentacja przedstawiona na spotkaniu z Wiceministrem Zdrowia

W dniu 2 lutego 2017 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja z Wiceministrem Zdrowia Panem Krzysztofem Łandą, która dotyczyła Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. W trakcie spotkania przedstawiono poniższą prezentację - załącznik.

Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego.

Strony