Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

12.02.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 118a ust. 2 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 tekst jednolity)
 
zawiadamiam:
 
o wydaniu na postawie art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w dniu 2 lutego 2018 r. postanowienia stwierdzającego, że odwołanie od decyzji Starosty Lubelskiego z dnia 30 listopada 2017 r. znak: IGM.6821.50.2016.MPI w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielnie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. na budowę linii kablowej niskiego napięcia, wniesione zostało z uchybieniem terminu przewidzianego w art. 129 k.p.a.
 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Panieńszczyźnie, gminie Jastków, i oznaczona jako działka nr 43/13 (obręb 14 Panieńszczyzna, arkusz mapy - 2).
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, pok. 215 ( I I piętro) w godzinach pracy Urzędu.
 
Doręczenie postanowienia osobom zainteresowanym, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego