Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

21.02.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
 
zawiadamiam,
 
o wydaniu na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w dniu 19 lutego 2018 r. decyzji znak: GN-V.7534.3.2018 umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 388 i 389, położonej w miejscowości Stara Rokitnia, gm. Stężyca, w celu wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach elektroenergetycznych tj.: linii średniego napięcia, linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej Rokitnia Stara ST-1, posadowionych na tej nieruchomości.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w sekretariacie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 (pok. 215, II p.).
 
Doręczenie decyzji osobom zainteresowanym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego