facebook

Wydział Polityki Społecznej

Dyrektor Wydziału
Albin Mazurek
tel. 81-74-24-552,
faks 81-74-24-470
e-mail: am@lublin.uw.gov.pl

         

Zastępca Dyrektora Wydziału
Andrzej Borys
tel. 81-74-24-552
faks 81-74-24-470

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-552
faks 81 74-24-470
e-mail: wps@lublin.uw.gov.pl
pok. 7

 

Wydział Polityki Społecznej prowadzi sprawy dotyczące nadzoru i kontroli zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oświaty i wychowania, rynku pracy.

Do zadań Wydziału należy także obsługa Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydział Polityki Społecznej wydaje i cofa zezwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Wydział wykonuje także zadania organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym świadczeń z tytułu bezrobocia, pełni nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej i centrum integracji społecznej.

Przedmiotem prac Wydziału jest również opracowywanie projektu budżetu Wojewody w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie okresowych sprawozdań, informacji i analiz z realizacji budżetu

 

W Wydziale funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

  • oddział ds. pomocy środowiskowej    PS-I.
  • oddział ds. pomocy instytucjonalnej    PS-II.
  • oddział rynku pracy     PS-III.
  • oddział planowania i analiz    PS-IV.
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału    PS-V.
  • stanowiska ds. polityki społecznej w delegaturach Urzędu

 

Back to Top