facebook

Wydział Zdrowia

Dyrektor Wydziału
Agnieszka Kowalska-Głowiak
tel. 81-532 38 11,
faks 81-532 86 73
e-mail: akg@lublin.uw.gov.pl
 

         

Zastępca Dyrektora Wydziału
Michał Jedliński
tel. 81-532 38 11
faks 81-532 86 73
e-mail:
mjedlinski@lublin.uw.gov.pl

 

Sekretariat
ul. Czechowska 15
tel. 81 532 38 11
fax. 81 532 86 73
e-mail: wzd@lublin.uw.gov.pl

 

Do zakresu działania Wydziału Zdrowia należy w szczególności prowadzenie rejestru oraz kontrola podmiotów leczniczych na terenie województwa, prowadzenie spraw dotyczących wydawania zgody lub odmowy jej wydania na czasowe zaprzestanie działalności leczniczej podmiotu leczniczego lub niektórych jego jednostek i komórek organizacyjnych.

Wydział zajmuje się ponadto planowaniem, organizowaniem i koordynowaniem systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz nadzorem nad tym systemem na terenie województwa oraz czuwa nad realizacją założeń polityki zdrowotnej państwa, w tym zadań wynikających z krajowych programów zdrowotnych.

Do kompetencji wydziału należy wykonywanie zadań z zakresu organizacji specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji, diagnostów laboratoryjnych i innych specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych przepisami. Wydział prowadzi sprawozdawczość statystyczną, niezbędną do opracowania wojewódzkiego planu zabezpieczenia opieki zdrowotnej, Informatora statystycznego ochrony zdrowia województwa lubelskiego oraz monitoruje realizację Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.

Od 1 stycznia 2012 r. Wydział Zdrowia zajmuje się obsługą administracyjną pracy Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

W Wydziale funkcjonują następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

  • oddział rejestru    ZD-I.
  • oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego i doskonalenia kadr medycznych    ZD-II.
  • oddział kontroli     ZD-III.
  • stanowisko ds. obsługi Wydziału   ZD-IV

 

Back to Top