Aktualności

Program asystent rodziny na rok 2021

25.10.2021

W dniu 22 października 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2021”. Program skierowany jest do gmin. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. W jego ramach asystenci rodziny otrzymają dodatek do wynagrodzenia w kwocie do 2000 zł.
 

Wyjaśnienia BON w sprawie realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022

19.10.2021

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

12.10.2021

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

Dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

12.10.2021

Rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

12.10.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.
 
Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022

08.10.2021

Decyzją z dnia 23 września 2021 r. Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
 
Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
 
Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

Strony