Aktualności

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

piątek, 13 Lipiec, 2018 - 15:30

W dniu 13 lipca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.
 

Dot. błędu w formularzu MPiPS-03-P Dział 2A

wtorek, 10 Lipiec, 2018 - 12:00

Informujemy, że problem związany z zamianą wierszy w dziale 2A został rozwiązany. Skorygowane zostały również reguły dla działu 2A. W związku z powyższym, aby mieć pewność, iż wszystkie sprawozdania zostały przekazane poprawnie prosimy aby KAŻDA JEDNOSTKA ponownie wczytała sprawozdanie MRPiPS-03 P 2018 do systemu CAS.

Błąd w formularzu MPiPS-03-P Dział 2A

piątek, 6 Lipiec, 2018 - 15:15

Informujemy, że w sprawozdaniu MPIPS-03-P dział 2A występuje błąd systemowy polegający na nieprawidłowym wczytywaniu do CAS danych o specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Błąd ten został już zgłoszony przez MRPiPS do dostawcy oprogramowania i obecnie trwają prace nad jego usunięciem.

Wyniki konkursu ofert, ogłoszonego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2018 r. – trzeci nabór

czwartek, 5 Lipiec, 2018 - 09:00

Dnia 3 lipca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018 r. – trzeci nabór. W województwie lubelskim dofinansowanie otrzymały 2 gminy, w tym Miasto Rejowiec Fabryczny na Dzienny Domy „Senior+”, z liczbą miejsc – 15, oraz Gmina Rejowiec Fabryczny na Klub „Senior+”, z liczbą miejsc 15. W ramach naboru województwu lubelskiemu przyznano środki finansowe w wysokości 260.800,00 zł.
 

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, edycja 2018 r., trzeci nabór

czwartek, 28 Czerwiec, 2018 - 08:00

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

środa, 27 Czerwiec, 2018 - 13:45

Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.
 

Strony