Aktualności

Konkurs "Projekt socjalny dla rodziny"

30.07.2019

Uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił ogólnopolski konkurs dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej pn. "Projekt socjalny dla rodziny". Konkurs będzie przeprowadzony w ramach projektu Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania, realizowanego w Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.
 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019

18.07.2019

W dniu 17 lipca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.
 

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na sierpień 2019 r. wynosi 2 662,51 zł

11.07.2019

 

Nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

09.07.2019

W dniu 31 maja 2019 r., Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 50 mln zł.
 
W związku z powyższym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza nabór wniosków w ramach ww. Programu.

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

03.07.2019

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2019.
 

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych ,,Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

02.07.2019

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 22 pkt 14 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, ze zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w sferach określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP LUW w zakładce konkursy.

Strony