Aktualności

Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021

13.01.2021

W dniu 17 grudnia 2020 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności". Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi mogą składać podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.
 
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:
MODUŁ I WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
MODUŁ II SAMOPOMOC

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na styczeń 2021 r. wynosi 2.957,45 zł

08.01.2021

Program „Opieka 75+” na rok 2021

08.01.2021

Strategicznym celem programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys.
W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, jeżeli:

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dot. wydłużenia terminów składania wniosków na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

29.12.2020

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

22.12.2020

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na grudzień 2020 r. wynosi 2.973,95 zł

17.12.2020

Strony