Aktualności

Zaproszenie na Konferencję pod nazwą "Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość"

poniedziałek, 3 Wrzesień, 2018 - 07:30

W bieżącym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednocześnie w roku 2018 polska polityka społeczna obchodzi stulecie swojego istnienia. W ramach Programu Niepodległa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaplanowało organizację cyklu wydarzeń w celu uświetnienia obchodów stulecia polskiej polityki społecznej. Jubileusz ten jest okazją do podkreślenia roli i znaczenia polityki społecznej realizowanej w Polsce nieprzerwanie od momentu odzyskania niepodległości.
 

Wnioski o wpis/ zmianę w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

środa, 29 Sierpień, 2018 - 10:00

Wyniki Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

piątek, 17 Sierpień, 2018 - 13:30

W dniu 16 sierpnia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 80 mln złotych.
 

Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej

środa, 25 Lipiec, 2018 - 12:15

Podstawowym kryterium ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) jest kryterium rozmiaru poniesionych strat (tj. masowości zjawiska), liczba poszkodowanych rodzin oraz brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i łagodzenia skutków zaistniałych zdarzeń w ramach środków własnych gminy.
 

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

piątek, 13 Lipiec, 2018 - 15:30

W dniu 13 lipca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach Programu na zasadach określonych w Programie.
 

Dot. błędu w formularzu MPiPS-03-P Dział 2A

wtorek, 10 Lipiec, 2018 - 12:00

Informujemy, że problem związany z zamianą wierszy w dziale 2A został rozwiązany. Skorygowane zostały również reguły dla działu 2A. W związku z powyższym, aby mieć pewność, iż wszystkie sprawozdania zostały przekazane poprawnie prosimy aby KAŻDA JEDNOSTKA ponownie wczytała sprawozdanie MRPiPS-03 P 2018 do systemu CAS.

Strony