Aktualności

Program Ministra Rodziny i Polityki Społęcznej "Wspieraj Seniora"

22.10.2020

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 kolejny program, tym razem wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn.: „Wspieraj Seniora”. Został on podpisany przez Panią Minister Marlenę Maląg w dniu 19 października 2020 r.
 

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na październik 2020 r. wynosi 2.854,14 zł

08.10.2020

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na wrzesień 2020 r. wynosi 2.841,87 zł

09.09.2020

Wyniki "Programu asytent rodziny na rok 2020".

17.08.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2020. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 5,3 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zapotrzebowań złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na łączną kwotę 4 576 077,00 zł.

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na sierpień 2020 r. wynosi 2.829,71 zł

07.08.2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pomocy społecznej w obszarze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”- Edycja 2020

20.07.2020

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wojewoda Lubelski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspienienie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”- Edycja 2020

Strony