Aktualności

Terminy przekazywania sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej

22.07.2022

Sprawozdania resortowe za I-VI.2022:

 

Sprawozdanie MRiPS-03 (P)

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. - Moduł II - Funkcjonowanie Centrum

20.01.2023

Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone przez Ministra wraz z kwotą przyznanych środków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

17.01.2023

Lista podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone przez Ministra wraz z kwotą przyznanych środków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

17.01.2023

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na styczeń 2023 r. wynosi 3.340,12 zł

13.01.2023

Ogłoszenie o konkursie "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" Edycja 2023

13.01.2023

15 grudnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" i zaprosił do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
 
Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:
• MODUŁ I: PROFILAKTYKA Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

Strony