Aktualności

Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu

07.07.2022

W dniu 30 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu.

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na czerwiec 2022 r. wynosi 3.213,45 zł

08.06.2022

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

08.06.2022

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

31.05.2022

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 22 pkt 14 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, ze zm.) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych.
 

Nagrody Specjalne Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2022 r.

31.05.2022

Podobnie, jak w latach ubiegłych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. Nr 74, poz. 658).
 

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne - COM, ogłoszonego w 2019 r.

30.05.2022

Strony