Aktualności

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2022

17.03.2022

W związku z ogłoszeniem w dniu 17 marca 2022 r. wyników na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja 2022 r., przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie 10 kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pliki do pobrania poniżej.

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na marzec 2022 r. wynosi 3.174,20 zł

08.03.2022

Nabór wniosków o udział w pilotażu Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

23.02.2022

Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej

21.02.2022

Podstawowym kryterium ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, ze zm.) jest kryterium rozmiaru poniesionych strat (tj. masowości zjawiska), liczba poszkodowanych rodzin oraz brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i łagodzenia skutków zaistniałych zdarzeń w ramach środków własnych gminy.
 

Informacja dot. ofert zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021 - 2025, edycja 2022 r.

18.02.2022

Podział środków przyznanych woj. lubelskiemu w ramach Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2022

10.02.2022

Strony