Aktualności

MPiPS rozstrzygnęło konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku.

06.06.2014

MPiPS rozstrzygnęło konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku.

Innowacyjne polityki społeczne wspierające reformy służb społecznych

04.06.2014

30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30.05.2014

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”

27.05.2014

I.       Wojewoda Lubelski, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, ze zm.) w związku z art. 22 pkt 14 oraz art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości procedurę składania ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pn.

Zaproszenie na konferencję „PIECZA ZASTĘPCZA – OD WSPARCIA DO USAMODZIELNIENIA” ,która odbędzie się 2 czerwca 2014 r., godz.10.00 – 14.00 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4

15.05.2014

Konkurs - nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

08.05.2014

Strony