Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

12.10.2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.
 
Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022

08.10.2021

Decyzją z dnia 23 września 2021 r. Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, przyjęty został „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program jest nową inicjatywą Ministerstwa wspierającą finansowo samorządy lokalne w działaniach na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
 
Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
 
Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w dwóch modułach:

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na październik 2021 r. wynosi 3110,87 zł

08.10.2021

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego

20.09.2021

Poniżej lista zatwierdzonych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pomocy społecznej w obszarze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” - Edycja 2021

15.09.2021

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wojewoda Lubelski podaje do wiadomości publicznej wyniki otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”- Edycja 2021.

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na wrzesień 2021 r. wynosi 3096,04 zł

10.09.2021

Strony