Aktualności

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na sierpień 2021 r. wynosi 3083,79 zł

12.08.2021

Projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

06.08.2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 

Zasiłki celowe dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

04.08.2021

Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych

23.07.2021

Średnia miesięczna kwota dotacji dla województwa wyliczona na 1 mieszkańca domu pomocy społecznej na lipiec 2021 r. wynosi 3071,64 zł

22.07.2021

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych

15.07.2021

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych” – Edycja 2021.
 

Strony