Świadczenia rodzinne i wychowawcze u wojewody

09.02.2018

 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i Wojciech Zbiegień, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW wzięli udział w briefingu dotyczącym przejęcia od marszałka zadań związanych z koordynacją świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.
 
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” pozwala na udzielenie wsparcia rodzinie bez względu na  to, w jakim kraju UE przebywa wnioskodawca, a w jakim pozostali członkowie rodziny. Wymagane jest jednak spełnienie warunków, jakie nakładają na wnioskodawcę przepisy kraju, w którym jest on ubezpieczony lub zatrudniony.
 
Od 1 stycznia 2018 r. zadania zostały przekazane z poziomu  marszałka województwa na poziom wojewody, co ma zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie. Według stanu na koniec ubiegłego roku postępowania zostały wszczęte w ponad 42 proc. wniosków, zaś w niecałych 57 proc. nie zostały. Służby wojewodów przejęły ponad 242 tys. niezałatwionych wniosków. Dlatego  zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane teraz przez wojewodę lubelskiego.  W strukturach wydziału Polityki Społecznej  Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie został utworzony nowy oddział ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 
Ta kompetencja i zadania zostały przejęte przez wojewodę od marszałka, ponieważ jak stwierdziła pani minister Elżbieta Rafalska, po szacunkach i obliczeniach ilość środków, które przeznaczało państwo polskie na realizację tego zadania poprzez zlecenie tego zadania marszałkowi w każdym województwie, a jednocześnie sposób i tempo załatwiania spraw kompletnie się rozmijały i teraz wojewodowie mają za zadanie nadrobić ten czas i rzeczywiście doprowadzić do sytuacji, w której te tysiące spraw zaległych będą w jakiejś perspektywie czasowej załatwione – zaznacza wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
- Marszałek województwa przekazał wojewodzie lubelskiemu około 14 tysięcy spraw, z tego 6 tysięcy wniosków dotyczyło świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus, 8 tysięcy dotyczyło świadczeń rodzinnych. Ponadto przekazał 2900 formularzy. To druki, które wykorzystywane są w komunikacji z instytucjami zagranicznymi. Z dniem 1 stycznia pracę w oddziale ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rozpoczęło 26 pracowników przejętych od marszałka. W styczniu w ramach naszej pracy wydaliśmy już 407 decyzji, w tym 214 dotyczących świadczenia wychowawczego, 193 dotyczące świadczeń rodzinnych. Ponadto opracowaliśmy  158 formularzy. Naszym zadaniem jest niwelować opóźnienia, które mamy – podkreśla  zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW Wojciech Zbiegień.
 
- Liczba opóźnień jest ogromna, bo 6 tysięcy  niezałatwionych spraw dotyczących świadczenia wychowawczego, oznacza, że w tych 6 tysiącach przypadków, dzieci czekają na świadczenie 500 plus. Województwo lubelskie jest jednym z tych województw, w którym te tysiące spraw są niezałatwione. Rząd zdecydował, że skoro marszałek nie radzi sobie z tym zadaniem, to będzie to musiał realizować wojewoda. Zmienić ma się to, że mamy zdecydowanie przyspieszyć z rozpatrywaniem tych spraw i zniwelować tę kolejkę, która jest. Będziemy mobilizować pracowników do pracy w tym zakresie i zdecydowanie inaczej zorganizujemy tę pracę – zapowiedział wojewoda Czarnek.
 
 
***
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące tego tematu znajdują się w specjalnej zakładce na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 
http://www.lublin.uw.gov.pl/komunikaty/zadania-z-zakresu-koordynacji-system%C3%B3w-zabezpieczenia-spo%C5%82ecznego-w-obszarze-%C5%9Bwiadcze%C5%84