„Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą"

17.01.2022

W siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Lublinie”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.
 

Zebranych przywitała dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie Iwona Majewska. Spotkanie uświetnił koncert noworoczny podopiecznych placówki.
 

Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie SCWEW, które zwiększy dostępność usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i podniesienie efektywności działań podejmowanych przez pedagogów na rzecz uczniów.
 

- Praca, którą wykonujecie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych jest pracą na najwyższym poziomie, godną promowania – podkreślał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Wprowadzamy ten pilotażowy program specjalnych centrów wspierania edukacji włączającej po to, by wskazać na problem, który ma być rozwiązany. Dzisiaj w szkołach ogólnodostępnych mamy około 70 proc. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – dodał Przemysław Czarnek.
 

Do roli SCWEW wyznaczony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Celem placówki będzie wsparcie pedagogów w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie pomocy w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną. Wsparciem zostanie objętych sześć placówek oświatowych: Przedszkole nr 32 w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia.
 

Projekt został zrealizowany w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
***
 
Koncepcja utworzenia Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej powstała w wyniku prac zespołu projektowego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ze szkół ogólnodostępnych, specjalnych, organów prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, uczelni i organizacji pozarządowych.