Agata Grula dyrektorem generalnym LUW

16.11.2017

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek powołał Agatę Grulę z dniem 15 listopada 2017 r. na stanowisko dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
W Sali Kolumnowej LUW w Lublinie z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka odbyło się pierwsze spotkanie nowego dyrektora generalnego z kadrą kierowniczą LUW w Lublinie oraz przedstawicielami administracji zespolonej.
 
Agata Grula ukończyła wyższe studia inżynierskie, a następnie magisterskie na kierunku ogrodnictwo na Akademii Rolniczej w Lublinie. Uzyskała także magisterium z filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Poza językiem angielskim uczyła się także rosyjskiego oraz szwedzkiego. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Menedżer Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 
Początkowo pracowała w sektorze komercyjnym. W latach 2006-2016 była specjalistą w Lubelskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lutego 2016 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa LUW.
 
***
 
Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego podlega bezpośrednio wojewodzie. Do jego ustawowych zadań należy zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy urzędu, w tym między innymi:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez wydziały i biura urzędu;
 • nadzorowanie prac nad projektem budżetu i układu wykonawczego budżetu w części dotyczącej urzędu;
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych urzędu oraz regulaminu pracy;
 • gospodarowanie mieniem urzędu i zapewnienie prowadzenia ewidencji jego majątku;
 • udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane dla urzędu;
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie;
 • zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Zgodnie z ustawą dyrektor generalny urzędu dokonuje także czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz prowadzi politykę kadrową, w tym między innymi:

 • przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie;
 • nawiązuje, zmienia i rozwiązuje (lub stwierdza wygaśnięcie) stosunek pracy członków korpusu służby cywilnej;
 • organizuje nabory na wolne stanowiska urzędnicze;
 • obsadza – w trybie powołania – wyższe stanowiska w służbie cywilnej;
 • dysponuje funduszem nagród;
 • administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w urzędzie.

 
Przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów swoje ustawowe zadania realizuje szef służby cywilnej. Dotyczą one wewnętrznych spraw korpusu służby cywilnej: jego zasad, zarządzania zasobami ludzkimi, formułowania dotyczących go przepisów, a także jego finansowania, szkolenia, popularyzacji, współpracy międzynarodowej i jego strategii.