Brexit – zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce

21.03.2019

 
Rada Europejska w konkluzjach z nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2019 r. postanowiła przedłużyć termin wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w celu umożliwienia ratyfikacji umowy o wystąpieniu. W konkluzjach stwierdzono, że termin ten nie powinien być dłuższy niż to konieczne, a w każdym razie nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r.
 
Z konkluzji wynika również, że jeżeli do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa miałoby dojść na podstawie umowy, to nastąpi to pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do ratyfikacji. Jednocześnie termin na negocjacje został powiązany z obowiązkiem przeprowadzenia przez Zjednoczone Królestwo wyborów do Parlamentu Europejskiego. Obowiązek ten zaistnieje wówczas, gdy Zjednoczone Królestwo w dniach 23 – 26 maja 2019 r. nadal będzie państwem członkowskim Unii Europejskiej i jeżeli do dnia 22 maja 2019 r. nie dokona ratyfikacji umowy o wystąpieniu. Jeżeli Zjednoczone Królestwo nie wykona tego obowiązku, jego wystąpienie nastąpi z dniem 1 czerwca 2019 r.
 
W związku z tym mogą zmienić się zasady pobytu Brytyjczyków w Polsce. Wciąż nie jest rozstrzygnięte na jakich zasadach nastąpi Brexit. Urząd do Spraw Cudzoziemców przedstawia aktualnie możliwe scenariusze i uzależnione od nich zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce po Brexicie.
 
Obecnie obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży. Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania.
 
Obecnie ok. 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. W większości są to mężczyźni – 4,5 tys. osób, w porównaniu do 1,3 tys. kobiet. Biorąc pod uwagę daty urodzenia są to osoby w przedziałach wiekowych: do 20 lat – 450 os., 20 – 39 lat – 2,6 tys. os., 40 – 59 lat – 2,1 tys. os., powyżej 60 lat – 630 os.
 
Instytucjami właściwymi do zarejestrowania pobytu obywateli UE i wydawania dokumentów w tym zakresie są urzędy wojewódzkie (właściwe ze względu na miejsce pobytu obywatela UE). Najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt w województwach: mazowieckim – 2,1 tys. osób, małopolskim – 840 os., dolnośląskim – 530 os., śląskim – 440 os. oraz pomorskim – 370 os.
 
 
 
Broszura informacyjna:
- PL: https://udsc.gov.pl/brexit-mozliwe-scenariusze-aktualizacja/
- EN: https://udsc.gov.pl/en/brexit-possible-scenarios-update/
 
Wszystkie informacje są również dostępne w zakładce dedykowanej Brexitowi: https://udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/brexit/
 
Informacja dla obywateli ZK i członków ich rodzin o zasadach legalizacji ich pobytu na terytorium RP w przypadku Brexitu bezumownego
 
Pouczenie dla obywateli ZK o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały w przypadku Brexitu bezumownego
 
An instruction for nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to as the “United Kingdom”, and their family members, on the rules and procedure and their rights and obligationsin matters related to the granting of temporary residence permits and permanent residence permits in accordance with Article 7 par. 1 point 1(c) of the Act of 12 December 2013 on foreigners in connection with Article 13 par. 14 and 16 of the Act of 15 March 2019 on the regulation of certain matters in connection with the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community without concluding the agreement referred to in Article 50 par. 2 of the Treaty on European Union.