Dofinansowanie w ramach RFRD dla powiatu ryckiego

01.12.2022

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i starosta rycki Dariusz Szczygielski podpisali umowę na realizację zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r. Na realizację inwestycji powiat otrzymał wsparcie w wysokości ponad 4,9 mln zł.
 
Podpisana umowy dotyczy zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte. Kwota zadania wynosi 8 189 178, 24 zł, zaś dofinansowania - 4 913 506,94 zł.
 
Inwestycja drogowa wynika z potrzeb społecznych, ponieważ głównym problemem, z którym zmagają się mieszkańcy powiatu ryckiego jest ograniczona komunikacja drogowa. Spowolnienie ruchu, trudności w przemieszczaniu się pomiędzy ośrodkami miejskimi i wiejskimi – wymienionymi miejscowościami takimi jak Zaryte, Stare Zadybie, Wola Zadybska, Rybaki czy też powiatem łukowskim i garwolińskim stoją u podstaw wyboru tejże inwestycji do pilnej realizacji.
 
Droga powiatowa Nr 1411L
Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 5,50 m z poboczem bitumicznym na długości około 204 m (strona lewa), z obustronnymi poboczami szerokości 1 m, umocnionymi kruszywem łamanym.
 
Droga powiatowa Nr 1412L
Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 5,50 m z poboczem bitumicznym od km 0+113 do km 1+264 (strona prawa), z obustronnymi poboczami szerokości 1 m (zawężenie do 0,5 m na odcinku od km 0+113 do km 1+164), umocnionymi kruszywem łamanym. Dodatkowo przewiduje się wykonanie chodnika o szerokości 2 m po prawej stronie na odcinku od km 0+000 do km 0+113.
 
Na obu odcinkach dróg do posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości zasadniczej 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m. Jezdnie dróg zostały zaprojektowane po istniejącej trasie z lokalnymi korektami ich przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań tras. Poprawie ulegnie również odwodnienie dróg powiatowych, które zostanie przebudowane poprzez wymianę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz odcinkowe odmulenie i wyprofilowanie skarp oraz dna rowów.
 
Droga przebiega w większości swojej trasy przez tereny zabudowane w miejscowościach Zaryte, Stare Zadybie, Wola Zadybska, Rybaki. Planowana inwestycja umożliwi szybki dojazd do centrum administracyjnego - Gminy Kłoczew czy też Żelechowa, jak również do wszystkich miejscowosci gminy. Umożliwi również dojazd mieszkańcowm gminy do węzła Trojanów połączeonego bezpośrednio z drogą szybkiego ruchu S17.
 
***
 
Mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych został powołany ustawą z 23 października 2018 r. Celem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiącego kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jst jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Stanowi to ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.