EduLublin – święto lubelskiej oświaty z udziałem wojewody lubelskiego

16.11.2020

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wziął udział w konferencji EduLublin – wyjątkowym święcie lubelskiej edukacji. Wydarzenie kończyło i podsumowywało projekt oświatowy pn. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
W konferencji, zorganizowanej w formule on-line i będącej znakiem dobrej współpracy administracji rządowej i samorządowej, wzięli udział także m.in. prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz zastępca prezydenta ds. oświaty i wychowania miasta Lublin Mariusz Banach, sekretarz miasta Lublin Andrzej Wojewódzki, dyrektor wydziału oświaty i wychowania urzędu miasta Lublin Ewa Dumkiewicz-Sprawka, a także wykonawcy i partnerzy projektu oświatowego.
 
Podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych została zaprezentowana nowoczesna oświata w Lublinie oraz wpływ nowych technologii w nauczaniu na jej jakość, a także został ukazany przebieg procesu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz system kompleksowo obsługujący gminne jednostki oświatowe niezbędny do zarządzania oświatą w przestrzeni dydaktycznej i organizacyjnej.
 
Projekt „Zintegrowany system informatyczny dla jednostek oświatowych miasta Lublin” w zakresie rozbudowy sieci jest spójny z projektem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a komplementarny w zakresie dostępu do e-usług. Istotnym elementem jest tu - poza stworzeniem jednolitego systemu wspierającego nowoczesne zarządzanie oświatą oraz udostępnieniem e-usług uczniom, rodzicom i nauczycielom - rozbudowa szerokopasmowej sieci szkieletowej dla jednostek oświatowych na terenie gminy Lublin i włączenie infrastruktury miasta w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.
 
Niezwykle ważne jest przy tym – wynikające z podjętego działania – wspomaganie procesu kształcenia w szkołach poprzez umożliwienie dostępu do zasobów edukacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a także udostępnienie szkołom szybkiego i bezpłatnego Internetu, podniesienie poziomu cyfrowych kompetencji uczniów i otwarcia ich na nowe technologie oraz promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.
 
Koncepcja projektu w dużym stopniu pokrywa się z celem programu „Internet dla szkół”, ogłoszonym w 2015 roku przez Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.