Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - nabór uzupełniający

20.01.2023

 

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka ogłosił kolejny (uzupełniający) nabór wniosków o objęcie dopłatą w roku 2023 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dla wojewoództwa lubelskiego na dofinasowanie zadań przeznaczono 2 635 738,86 zł. Nabór uzupełniający wniosków będzie prowadzony od 23 stycznia do 10 lutego 2023 r.

 

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej to instrument wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki dofinansowaniu z FRPA wspierane są samorządy w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. FRPA jest państwowym funduszem celowym. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

 

Środki Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Pierwszeństwo w objęciu dopłatą przyznaje się organizatorom w następującej kolejności:

  • gminom,
  • związkom międzygminnym,
  • związkom powiatowo-gminnym,
  • powiatom,
  • związkom powiatów,
  • województwom.

 

Składanie wniosków

 

Nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu na rok 2023 będzie prowadzony od dnia 23 stycznia do 10 lutego 2023 r.

 

Wnioski o objęcie dopłatą można przesyłać listownie, składać w Punkcie Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wniosek o objęcie dopłatą należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Do wniosku organizator dołącza dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku tj. informacje dotyczące szacowanych kosztów i przychodów z działalności przewozowej wskazujących na planowany deficyt.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków o objęcie dopłatą można uzyskać pod numerami telefonów: 81 74 24 381, 81 74 24 235 w godzinach pracy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.