Gala jubileuszowa 15-lecia dialogu społecznego w województwie lubelskim

06.12.2017

Gościem gali jubileuszowej 15-lecia Dialogu Społecznego w województwie lubelskim był wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Wykład inauguracyjny  wygłosił JM ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL. Po nim nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczenia państwowego. Srebrny Krzyż Zasługi, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju dialogu społecznego, z rąk wojewody odebrał Marek Kołodziejczyk.
 
Dodatkowo wojewoda wręczył 14 dyplomów uznania wojewody lubelskiego z medalem, przyznanych za wymierny wkład w utrzymywanie i rozwój  dialogu społecznego w województwie lubelskim.
 
Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień odbył siępanel dyskusyjny „Lubelski dialog społeczny wczoraj i dziś”, z  udziałem wojewody Przemysława Czarnka.
- Żyjąc w demokracji jesteśmy skazani na dialog – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. -  Tyle, że dialog dla samego dialogu nie ma sensu, ani wartości – dodał wojewoda:  - Dialog musi prowadzić do jakiegoś kompromisu. Przy czym należy pamiętać, że ten kompromis prawdy nie zastąpi, ale musi być o tę prawdę oparty.
 
Jak podkreślił wojewoda dialog nie może dotyczyć wszystkiego i wszystkiego czynić kwestią kompromisu. Są rzeczy o których dyskutować się nie powinno, ponieważ są prawdy obiektywne, które nie podlegają dyskusji. Nie mniej jednak wojewoda wyraził przekonanie, że dialog -  zapisany w konstytucji – będzie się w Polsce rozwijał. Społeczna gospodarka rynkowa, oparta jest na 3 filarach, a jednym z nich jest dialog.
 
Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna.
 
***
Dialog społeczny jest to budowanie relacji, porozumienia pomiędzy stroną pracodawców, pracobiorców, strony rządowej i samorządowej. Jest to też w znacznym stopniu łączenie i godzenie interesów różnych grup społecznych, jednak najczęściej określamy dialog jako wszelkie formy negocjacji, konsultacji jak również zwykłej wymiany informacji.
Mechanizmy dialogu umożliwiają budowanie szerokiego konsensusu społecznego wokół wartości i kwestii fundamentalnych dla państw i obywateli. Partnerzy społeczni razem z rządem starają się wypracować rozwiązania, które czynią z ich krajów obszar konkurencyjny ekonomicznie jak i przyjazny społecznie.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 października na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1240) powołał Radę Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, która działała od 1994 roku. Ponadto nowo powstałe Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego zmieniły dawne Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego.
 

Cele jakie stawia przed sobą Rada Dialogu Społecznego to m.in. zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, realizacja partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia, działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

 

 

Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanymi w drodze dotacji celowych.