Jest kolejny krok w kierunku budowy S12 Piaski-Dorohusk

04.03.2019

W Chełmie, w obecności wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek, ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, przedstawiciele GDDKiA podpisali dwie umowy na wykonanie koncepcji programowej od Piask do w. Chełm Zachód (34,6 km) oraz od w. Chełm Wschód do Dorohuska (23 km). Oznacza to, że opracowywana jest dokumentacja dla całego odcinka drogi ekspresowej S12 od Piask k. Lublina do granicy z Ukrainą
w Dorohusku o długości 75 km.
 
Wykonawca obu umów, firma TPF, będzie miała 23 miesiące na realizację. Łączny koszt opracowania dokumentacji ustalającej ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji oraz przeprowadzone rozpoznanie podłoża gruntowego to blisko 9,7 mln zł. Projektanci przygotują analizy i prognozy ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych
i hydrologiczno-hydraulicznych. Wyniki ich pracy posłużą również do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj.
 
- Chełm dawno powinien być miastem, które korzysta z faktu, że przechodzi obok niego 50% wszystkich towarów, które kierowane są na wschód, nie tylko na Ukrainę. Jednak z tego potencjału nie korzystał z uwagi na brak infrastruktury. To, co się dzisiaj dzieje, czyli podpisanie umowy na S12 wraz z nowoczesnym terminalem dla ciężarówek w Dorohusku, to jest rzecz, która za kilka lat pozwoli mieszkańcom Chełma żyć na bardzo wysokim poziomie– powiedział wojewoda Przemysław Czarnek.
 
Przebieg przyszłej drogi ekspresowej S12 od Piask do Dorohuska jest już ustalony decyzją środowiskową i nie ulegnie zmianie. Projektanci przygotują propozycje rozwiązań obsługi ruchu lokalnego, dojazdów do pól i posesji. Rozwiązana te zostaną przedstawione mieszkańcom terenów przez które poprowadzi przyszła S12 podczas spotkań informacyjnych. Będzie to ostatni czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu.