Jubileusz 100-lecia służby cywilnej. Obchody w Lublinie

20.06.2022

 
- To piękny jubileusz rocznicy ustawy z 1922 r., która w uporządkowany sposób regulowała funkcjonowanie administracji publicznej w II RP, w niezmiernie trudnych warunkach organizacyjnych. Było to rozpoczęcie funkcjonowania państwa złożonego z trzech różnych struktur państwowych – wielkie wyzwanie, które zostało znakomicie zrealizowane przez służbę cywilną II RP – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas otwarcia wystawy na Placu Litewskim w Lublinie pn. „Służba Cywilna wczoraj i dziś” przygotowanej przez pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i administracji zespolonej. Otwarcie wystawy zainaugurowało lubelskie obchody 100-lecia służby cywilnej.
 
- Być może tego znakomitego wykonania tych zadań można się dopatrywać w systemie etycznym ówczesnej służby. W większości urzędów, nawet tych, których nie obejmowała ustawa z 1922 r. członkowie mieli obowiązek złożenia roty przysięgi. Jej treść dotyczyła głównie przestrzegania trzech zasad: obowiązku gorliwego, uczciwego, sumiennego, bezstronnego i zgodnego z przepisami pełnienia urzędu, szczególnej wierności, posłuszeństwa i zachowania tajemnicy państwowej oraz obowiązku przestrzegania godności stanu i odpowiedniego gromadzenia się. Myślę, że do tej tradycji służby cywilnej II RP znakomicie nawiązuje służba cywilna współczesnego świata, współczesnej Polski i współczesnego województwa lubelskiego – dodał wojewoda lubelski.
 
Służbę cywilną tworzą ludzie - członkowie korpusu służby cywilnej, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów. Najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu to budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i zadowolenie społeczeństwa. Zadania służby cywilnej dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia.
 
Służba cywilna funkcjonuje na podstawie m.in.: Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., i ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Działania służby cywilnej regulują także inne ustawy oraz liczne rozporządzenia i zarządzenia prezesa Rady Ministrów i szefa służby cywilnej.
 
- Cieszę się, że możemy spotkać się i wspólnie celebrować istnienie i funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce oraz podziękować osobom szczególnie zasłużonym w jej budowaniu. Chciałabym wyrazić swoją radość, że jubileusz 100-lecia służby cywilnej świętujemy wspólnie z pracownikami jednostek administracji zespolonej i przedstawicielami innych instytucji, w których pracują członkowie korpusu służby cywilnej. Pragnę podziękować za solidną pracę na każdym ze stanowisk oraz za to, że będąc pracownikami administracji rządowej dzielicie się w ramach powierzonych zadań swoimi talentami, umiejętnościami i wiedzą. Wszystkie z tych zadań są ważne, gdyż przyczyniają się do osiągnięcia głównego celu, jakim jest profesjonalna służba naszemu państwu i społeczeństwu. Życzę, by praca w administracji rządowej, zarówno na stanowiskach w korpusie służby cywilnej, jak i w ramach innych form zatrudnienia dawała Państwu satysfakcję i poczucie udziału w ważnej wspólnej misji – służbie państwu i obywatelom – mówiła Agata Grula, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podczas głównej części uroczystości w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Podczas spotkania wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik w asyście szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego i dyrektora generalnego LUW w Lublinie Agaty Gruli wręczył odznaczenia państwowe i resortowe pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz jednostkom administracji zespolonej w województwie lubelskim. Medale za Długoletnią Służbę i Medale „Za zasługi dla obronności kraju” zostały wręczone w imieniu prezydenta RP i ministra obrony narodowej.
 
Uroczystość uświetnił występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie i prezentacja spotu jubileuszowego przygotowanego przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
- To dla mnie zaszczyt spotkać się z tak liczna grupą pracowników służby cywilnej województwa lubelskiego. Zaszczyt tym większy, że są wśród państwa są osoby szczególnie zasłużone uhonorowane odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Kiedy przed rokiem rozpoczynaliśmy przygotowania do obchodów 100-lecia służby cywilnej w Polsce moim zamierzeniem było włączenie do aktywności rocznicowych jak największej liczby urzędów w kraju i jak najszerszego grona ich pracowników. Bowiem właśnie administracja terenowa jest bliżej ludzi niż urzędy centralne. Zadania administracji centralnej, takie jak tworzenia prawa, czy funkcje regulacyjne nie sprzyjają częstym kontaktom z obywatelami. Dlatego bardzo zależało mi na pobudzeniu aktywności regionalnych urzędów i zachęceniu ich do podejmowania różnych inicjatyw w zakresie promocji idei służby cywilnej wśród miejscowych społeczności. Administracja województwa lubelskiego wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom. Wystawa na Placu Litewskim w atrakcyjny sposób pokazuje pracę urzędników i to, jak ważna jest ona dla prawidłowego funkcjonowania państwa i zaspakajania potrzeb obywateli. Dziękuję za to zaangażowanie w przygotowanie obchodów i za codzienna pracę dla naszego kraju i jego mieszkańcom. Dziękuję też za włączenie się w realizację dodatkowych zadań związanych z pomocą uchodźcom w Ukrainy. Właśnie w takich chwilach widać, jak wartościowi ludzie pracują w polskiej służbie cywilnej - mówił szef służby cywilnej, inicjator ogólnopolskich obchodów 100-lecia służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.
 
W lubelskich obchodach 100-lecia służby cywilnej uczestniczyli m.in.: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, wojewoda lubelski Lech Sprawka i wicewojewoda Bolesław Gzik, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, członek zarządu województwa lubelskiego Bartłomiej Bałaban, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. oświaty i wychowania Mariusz Banach, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Piotr Dymmel, byli wojewodowie lubelscy Krzysztof Michalski i Genowefa Tokarska, pracownicy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownicy zespolonych służb i inspekcji województwa lubelskiego, pracownicy urzędów administracji zespolonej, przedstawiciele wojska i służb mundurowych.