Kontrole rolno-spożywcze

08.08.2017

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wizytował Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, gdzie spotkał się kierownictwem tego urzędu i rozmawiał o bieżącej realizacji zadań, w tym prowadzonych działaniach kontrolnych. Podczas wizyty poruszono również temat wzmożonego w ostatnim czasie importu z terenów Ukrainy do krajów UE, który podlega granicznej kontroli IJHARS.
Według zgromadzonych danych w 2016 r. WIJHARS w Lublinie przeprowadził ponad 20 tysięcy kontroli w tym niemal 6,5 tysiąca na rynku krajowym. Liczba tych czynności za pierwsze półrocze 2017 r. ukształtowała się odpowiednio na poziomie 9,5 i 1,5 tysiąca. Znaczny udział w tych wartościach stanowiły kontrole dotyczące działań związanych z wycofaniem z rynku świeżych owoców i warzyw, realizowanych w ramach systemu wsparcia rodzimych producentów, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiego embarga na te produkty.
Ponadto w czasie wizyty wicewojewoda Robert Gmitruczuk odwiedził Laboratorium Specjalistyczne w Lublinie, będące w strukturach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolnych w Warszawie.
 
Laboratoria GIJHARS wykonują badania w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Przeprowadzają badania cech artykułów rolno-spożywczych, które dotyczą ich właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w odniesieniu do wymagań wynikających z przepisów prawa, deklaracji producenta na etykiecie i w dokumentach zakładowych w zakresie ich jakości handlowej.
Laboratorium Specjalistyczne GIJHARS w Lublinie od ponad 10 lat posiada potwierdzone kompetencje przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Przeprowadzane analizy laboratoryjne weryfikowane są poprzez udział w badaniach międzylaboratoryjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Laboratorium Specjalistyczne w Lublinie specjalizuje się głównie w następujących grupach towarowych:
- mięso i przetwory mięsne
- chmiel i przetwory chmielowe
- miód pszczeli
- zboża i przetwory zbożowe
- makarony
- zioła i przyprawy
- przetwory owocowe i warzywne
- nasiona oleiste
- wyroby garmażeryjne
- herbaty i herbatki owocowo-ziołowe
- cukier.
 

 
***
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie jest jednym z 16 urzędów tego typu na terenie kraju, działających w strukturze wojewódzkiej.
W ramach wykonywanych zadań organ ten sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie w tym wywożonych za granicę oraz przywożonych spoza państw członkowskich UE obsługując w związku z tym pięć przejść granicznych w tym z Ukrainą w Dorohusku, Hrubieszowie i Hrebennem oraz z Białorusią w Koroszczynie i Małaszewiczach oraz sześć oddziałów celnych w Lublinie, Puławach, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Chełmie i Białej Podlaskiej.
Ponadto dokonuje oceny zgodności świeżych owoców i warzyw z normami handlowymi UE, przeprowadza certyfikaję wina, chmielu nieprzygotowanego i produktów chmielowych, a także realizuje obowiązki z zakresu rolnictwa ekologicznego i przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Poprzez te działania chroni interesy konsumentów i producentów, uczestniczy w polityce żywnościowej Polski, zapobiega nieuczciwym praktykom rynkowym oraz dostarcza informacji na temat artykułów rolno-spożywczych a także nadzoruje wymianę handlową z krajami UE oraz spoza jej granic. Osiągnięcie tych celów następuje głównie poprzez wykonywanie kontroli planowych i doraźnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz uczestnictwo w realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Podstawowym elementem oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych są badania laboratoryjne próbek pobieranych w trakcie kontroli. W zależności od rodzaju i specyfiki tych produktów analizy takie na zlecenie Inspektoratu wykonywane są w 5 laboratoriach podległych Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie w tym najczęściej zlecane są miejscowemu Laboratorium Specjalistycznemu GIJHARS w Lublinie.