Oświadczenie Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki ws. mandatu poselskiego

28.11.2022

 
W związku z tym, że Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiła mi informację o złożeniu mandatu poselskiego przez Pana Jerzego Bieleckiego i przysługującym mi pierwszeństwie do mandatu, w dniu 24 listopada 2022 r. złożyłem następujące oświadczenie:
 
Na podstawie art. 251 § 4 Kodeksu wyborczego, zrzekam się przysługującego mi pierwszeństwa do mandatu okręgu wyborczego nr 6 na rzecz kandydata z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 
Szanowni Państwo,
 
podejmując tę decyzję kierowałem się odpowiedzialnością wynikającą z zakresu i dynamiki sytuacji kryzysowej na terenie województwa lubelskiego.
 
Podkreślam w szczególności:

  1. wielorakość działań w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy, zwalczania skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz przeciwdziałania skutkom ewentualnych innych zdarzeń bezpośrednio oddziaływujących na województwo lubelskie i jego mieszkańców;
  2. skomplikowaną sytuację na granicy polsko-białoruskiej i jej konsekwencje;
  3. realizacje wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszego województwa związanych z łagodzeniem skutków inflacji i zaburzeń gospodarczych wywołanych m.in. wojną rosyjsko-ukraińską i pandemią COVID-19;
  4. wypracowane procedury współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz innymi podmiotami życia społecznego i gospodarczego.

 
Nie jestem tak jak każdy z nas niezastąpiony, ale procedura powołania nowego wojewody i proces wdrożenia do wspomnianych zadań od strony merytorycznej i organizacyjnej oraz nawiązania współpracy z wymienionymi różnymi podmiotami mogłaby spowodować wydłużenie realizacji zadań.
 
Dlatego w poczuciu odpowiedzialności wobec mieszkańców, ale również Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i całego polskiego Rządu, których reprezentuję, podjąłem decyzję o pozostaniu na stanowisku wojewody lubelskiego i nieobejmowaniu mandatu posła.
 
Bardzo Państwu dziękuję za dotychczasową współpracę i proszę o dalszą na rzecz budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego.