Otwarcie rond przy współpracy polsko-białoruskiej w Białej Podlaskiej

20.01.2021

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uczestniczył w uroczystym otwarciu rond na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i z Al. Solidarności w Białej Podlaskiej.
 
Projekt transgraniczny współfinansowany był ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Przedsięwzięcie jest efektem współpracy partnerskiej miasta Biała Podlaska i miasta Brześć. Celem projektu była poprawa dostępności transportowej regionów przygranicznych i rozwój transportu przyjaznego środowisku, który składał się z prac budowalnych po stronie polskiej i białoruskiej oraz wspólnie realizowanych działań promocyjnych i pogłębiających współpracę transgraniczną.
 
 – Chciałbym podziękować za pracę, pomoc i zaangażowanie, które pozwoliło wykonać te dwie imponujące inwestycje. W ramach projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 uzyskaliśmy do tych dwóch inwestycji po stronie polskiej dofinansowanie w kwocie prawie 1,1 mln euro – to jest połowa nakładów, jakie ponieśliśmy na wybudowanie tych dwóch rond, a który koszt zamknął się kwotą ponad 9 mln zł – powiedział prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk.
 
Przebudowa skrzyżowań polegała na zmianie ich geometrii, zmianie liczby pasów ruchu na poszczególnych wlotach, rozbudowie ciągów chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowie linii energetycznych, rozbudowie oświetlenia, sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej i gazowej.
 
- Bardzo się cieszę, że nie tylko to rondo, które będzie w przyszłości stanowiło wjazd na wschodnią obwodnicę Białej Podlaskiej, ale miejmy nadzieję, że kolejne drogi, kolejne mosty będą budowane tutaj ku dobru mieszkańców oraz wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają – powiedział wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Natomiast w Brześciu w Republice Białoruś na siedmiu skrzyżowaniach na ul. Warszawskaja i Moskowskaja zamontowane zostały elementy systemu inteligentnego zarzadzania ruchem, dodatkowo powstające Centrum Zarzadzania Ruchem w Brześciu zostało wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie. Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2019 r. i zakończy się w lutym 2021 r.
 
W wydarzeniu uczestniczyli również: Vładisłav Khałło konsul Republiki Białoruś, Ałła Arłowska konsul Republiki Białoruś, Vadim Kravchuk pierwszy zastępca Przewodniczącego Zarządu Miasta Brześć, Kryvanosau Aliaksei naczelnik Departamentu Zarządzania Sprawami Zarządu Miasta Brześć, Kavalenka Yauheni członek delegacji Miasta Brześć, Paweł Bagniuk dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo-Eksploatacyjnego w Brześciu, Andrzej Słodki kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Centrum Projektów Europejskich WST, Tomasz Jędrzejewski zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Centrum Projektów Europejskich WST, Leszek Horeglad prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A., Eugeniusz Izdebski prezes P.W. Budomex Sp. z o.o., Wiesław Harasimiuk prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego Tre-Drom Sp. z o.o., Waldemar Malesa prezes Zarządu Investcom Sp. z o.o., Dariusz Borowski inspektor nadzoru robót drogowych Investcom Sp. z o.o., członkowie Rady Miasta Biała Podlaska.