Otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2015-2020, edycja 2017 r.

21.02.2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20.02.2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja  2017 r. W tym roku na realizację programu przewidziana jest kwota 30 mln zł.
 
Dla kogo Senior+
Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenie m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.
 
Jakie wsparcie dla samorządów
W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.
 
W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.
 
Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.
 
Wymagany finansowy wkładu własnego wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.
 
Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia
Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r.
 
Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.
 
Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać od właściwych Urzędów Wojewódzkich wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 
Ogłoszenie konkursu Senior+ 2017 
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł I
Ramowy wzór oferty realizacji zadania - moduł II
Oświadczenie o kwalifikalności VAT
Ramowy wzór karta oceny - moduł I
Ramowy wzór karta oceny - moduł II
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo
 
Opracowanie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej