Pieniądze z Ministerstwa Kultury do wzięcia. Złóż wniosek

27.12.2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy wsparcia na 2018 rok. Chodzi m.in. o „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” oraz „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”, w ramach których mogą być finansowane m.in. remonty obiektów grobownictwa wojennego.
 
I. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju"
 
Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie RP, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski, a także wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat tych wydarzeń.
 
Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów. Zasadniczym efektem działań finansowanych w ramach Programu powinno być upowszechnienie wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, służące wzmocnieniu świadomości obywatelskiej i budowaniu postaw patriotycznych.
 
Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 200 tys. zł można uzyskać m.in. na działania o charakterze remontowym i konserwatorskim obiektów grobownictwa wojennego, także zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.
 
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego: 1) samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2017, poz. 972 i 1086 ); 2) organizacje pozarządowe; 3) jednostki samorządu terytorialnego; 4) uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; 5) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 
II. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci”
 
Strategicznym celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. W sposób szczególny dotyczy to miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych.
 
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury sprawujące opiekę nad miejscem pamięci, którego dotyczy wniosek.
 
Dofinansowanie w wysokości od 10 tys. zł do 500 tys. zł można uzyskać m. in. na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu pamięci czy zadania badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie.
 
Termin naboru wniosków: do dnia 31 stycznia 2018 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące programów znajdują się na stronie Ministerstwa KiDN, w zakładce Finansowanie i mecenat/ Programy Ministra/http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/progr...