Prof. Wysokiński wojewódzkim konsultantem w dziedzinie kardiologii

14.02.2020

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Wysokińskiemu akt powołania na stanowisko  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii. Kadencja konsultanta potrwa pięć lat.
 
 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński jest kierownikiem Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology (ESC), w którego działalności naukowej aktywnie uczestniczy. Ponadto jest członkiem m.in. Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK, Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rady Naukowej Polskiej Szkoły Echokardiografii.
 
 
***
 

 
Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich należą: opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, występowanie
z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny.

 
Do zadań konsultantów należy też wydawanie, na wniosek wojewody, opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny i wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz  opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 
Pełna lista konsultantów wojewódzkich
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/konsultanci-wojewodzcy/wykaz-konsultantow-wojewodzkich.html