Przekraczanie granic zostało ograniczone

14.03.2020

Polska wprowadza ograniczenia przy przekraczaniu granicy

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się

koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo

przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z

Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w

wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach

morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy

zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną

wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do

Polski.

 

 

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren

Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Tymczasowa kontrola na granicy wewnętrznej

 

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich

miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze

Słowacją – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2. Kontrola graniczna będzie też prowadzona w

4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia

ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo

kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę

wewnętrzną.

 

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434

 

Tymczasowa kontrola graniczna będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży

Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.

Kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych

państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z art. 28 ust. 1

kodeksu państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić

kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych.

 

Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku

publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego

zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba

COVID – 19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego,

w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą

Pożarną.

 

Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski

Minister Mariusz Kamiński podpisał również drugie rozporządzenie – w sprawie

czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach

granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch

graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz

Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1

do tego rozporządzenia.

 

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435

 

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski.

 

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i

zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla

cudzoziemców.

 

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na

lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych

przekraczać granicę państwową będą mogli:

 

 obywatele RP;

 cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod

stałą opieką obywateli RP;

 cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

 szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-

konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

 cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;

 cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy

uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele

polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową,

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;

 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej,

komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta

głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium

RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.