Rodzicu, już teraz złóż jeden wniosek o 500 Plus na wszystkie dzieci!

12.07.2019

Mieszkańcy woj. lubelskiego złożyli już blisko 80 tys. wniosków online na świadczenie z rządowego programu Rodzina 500 Plus (stan na 11.07). W ślad za Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przypomina o możliwości składania przez rodziców, którzy mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składania jednego wspólnego wniosku w programie Rodzina 500+ o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
 
Od 1 lipca rodzicom zostało przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznawane do końca września).
 
Ważna jest także kwestia załączników. Standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).
 
Wyjątek! Opcja dodaj załącznik w internetowym wniosku o świadczenie wychowawcze, jak sama treść pytania wskazuje, jest opcją, którą wnioskodawca wykorzystuje dodając ewentualny załącznik tylko w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie jest to wymagane. Dotyczy to przede wszystkim dołączenia orzeczenia sądu o ustanowienie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem, o ile oczywiście takie orzeczenie zostało w indywidualnej sprawie przez sąd wydane (zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze wniosku/kreatorze internetowym wniosku).
 
Ważne! W żadnym przypadku wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości, również co do zasady nie są wymagane orzeczenia sądów o rozwodzie.
 
Przypomnijmy, że od 24 czerwca w woj. lubelskim trwa akcja informacyjna dotycząca programu. Specjalnie oznakowany samochód z pracownikami LUW odwiedza gminy i miasta naszego regionu. Mieszkańcy mają możliwość dowiedzieć się o szczegółowych zasadach składania wniosków, które od sierpnia będą przyjmowane przez właściwe ośrodki pomocy społecznej również w formie papierowej.