Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Razem bezpieczniej”

29.01.2020

Program „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka wspiera bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. – Zgodnie z priorytetową kwestią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, wyrażoną w exposé premiera Mateusza Morawieckiego, środki programu w 2020 roku zostaną w całości przeznaczone na realizację projektów związanych z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych – zadeklarował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W tym roku łączna kwota na dofinansowania wynosi 6 mln zł.
 
Wiceminister Maciej Wąsik zwrócił się do wojewodów o przedstawienie do 13 marca br. najlepszych propozycji projektów z poszczególnych województw. Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez modernizację, przebudowę lub doposażenie przejść dla pieszych. Przede wszystkim brane będą pod uwagę projekty dotyczące lokalizacji o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak okolice szkół, szpitali czy obiektów sportowych. W ramach dofinansowanych projektów, przejścia dla pieszych zostaną właściwie oświetlone, oznakowane oraz wyposażone w urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
 
Wnioski o dofinansowanie z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” należy składać do właściwego terenowo urzędu wojewódzkiego w terminie wskazanym przez ten urząd. I etap weryfikacji wniosków odbywa się w urzędach wojewódzkich, a najlepiej ocenione projekty lokalne zostaną przekazane do MSWiA.
 
W 2019 roku do MSWiA wpłynęło 319 projektów rekomendowanych do dofinansowania, spośród których 104 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę blisko 6 mln zł. W latach 2017-2019 w ramach programu „Razem bezpieczniej” zmodernizowano ok. 450 przejść dla pieszych.
 
 
Informacja dotycząca naboru wniosków :
 
Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.
 
Wnioski muszą być opracowane w taki sposób aby wszelkie działania w ramach projektu były zrealizowane nie później niż 31 grudnia 2020 r.
 
Czas realizacji projektu: ok. 4 miesięcy (od września do końca grudnia br).
 
Nieprzekraczalny termin składania dokumentów aplikacyjnych do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW) w Lublinie  do dnia 20 lutego 2020 r.  (decyduje data wpływu do LUW).
 
Uwaga: Przy sporządzaniu projektu wniosku należy uwzględnić udział wkładu własnego w wysokości 10% całkowitego kosztu projektu!
 
1)  Dokumenty aplikacyjne:
- ankieta wstępnej oceny projektu złożonego w ramach programu,
- wniosek o dofinansowanie projektu,
 
2) Dokumenty należy składać w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z dołączoną płytą CD zawierającą wersję elektroniczną wniosku i ankiety (skan podpisanych dokumentów w wersji  .pdf oraz edytowalna wersja dokumentów w formacie  .doc)
 
Etap wojewódzki obejmuje postępowanie konkursowe mające na celu, wyłonienie najlepszych projektów oraz przesłanie ich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w terminie do 13 marca 2020 r.
 
Wiecej informacji o „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” w roku 2020