Spotkanie wicewojewody z zastępcą szefa Sztabu Generalnego

12.03.2018

 
W związku z dziewiętnastą rocznicą przyjęcia Polski do NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego), wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się, w siedzibie SGWP w Warszawie, z zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Adamem Joksem. W spotkaniu uczestniczył również płk. Robert Kasperczuk, który pod koniec ubiegłego roku zakończył służbę w batalionie dowodzenia lubelskiej wielonarodowej brygady i przeszedł do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
 
12 marca 1999 r. Polska została włączona w struktury NATO razem z Czechami i Węgrami. Wicewojewoda podkreślał podczas rozmów zasługi generała oraz podległej mu dywizji na rzecz wzmacniania obronności kraju i gotowości do walki o Rzeczpospolitą. Wyraził wdzięczność za pracę, dzięki której możemy cieszyć się życiem w wolnej i suwerennej Polsce, której głos liczy się na arenie międzynarodowej.
 
***
 
NATO jest organizacją polityczno-wojskową, której celem jest ochrona militarna państw członkowskich, stabilizacja oraz podejmowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się konfliktów regionalnych. Powstała 24 sierpnia 1949r. na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949r. Traktatu Północnoatlantyckiego.
 
Państwa członkowskie:

  • 1949r. – Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy
  • 1952r. - Grecja, Turcja
  • 1955r. - Republika Federalna Niemiec (Niemcy od 1990)
  • 1982r. – Hiszpania
  • 1999r. – Polska, Czechy, Węgry
  • 2004r. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia
  • 2009r. – Albania, Chorwacja
  • 2017r. - Czarnogóra

 
 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest organem pomocniczym Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością Sił Zbrojnych w czasie pokoju.

 
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:
1) planowanie strategicznego użycia Sił Zbrojnych;
2) programowanie wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych;
3) nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością Sił Zbrojnych, w tym w szczególności nad planowaniem operacyjnym, gotowością mobilizacyjną i bojową, szkoleniem oraz rozwojem organizacyjno-technicznym Sił Zbrojnych;
4) reprezentowanie Sił Zbrojnych w najwyższych kolegialnych organach polityczno-wojskowych organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
5) doradzanie Ministrowi Obrony Narodowej w sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności Sił Zbrojnych;
6) planowanie przygotowania Ministerstwa do funkcjonowania na stanowiskach kierowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
7) przygotowanie i utrzymanie stanowisk kierowania w rejonach rozwinięcia zapasowych stanowisk kierowania obroną państwa dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

 
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.