Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy / Закон про допомогу

14.03.2022

 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

 

W sobotę (12 marca br.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania wejdą w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 

Chciałbym jeszcze raz podkreślić: ta ustawa to wyraz naszej solidarności dla Ukrainy. To bezpieczeństwo dla kobiet, dzieci i osób starszych. To ustawa, która wspiera Ukraińców, którzy bronią swojej Ojczyzny – powiedział Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA.

 

Najważniejsze założenia ustawy

Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju. Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.

 

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego. Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie wniosku złożonego w gminie. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

 

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki z niego będą przeznaczone w szczególności na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli również prawo do pracy na terytorium Polski. Wynika z tego dostęp do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obywatele Ukrainy będą mogli także ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający w Polsce, będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach, co obywatele Polscy. Wprowadzone zostaną rozwiązania, które pozwolą także na zapewnienie kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy objętymi przepisami ustawy.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

 

Informacja o ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju

 

 

***

 

Президент РП підписав Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави»
В суботу (12 березня ц.р.) Президент РП Анджей Дуда підписав Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави». Відповідно до законодавства, його положення наберуть чинності у день опублікування у «Законодавчому віснику». Положення Закону поширюються також на період, що передував його підписанню, тобто стосуються часу від 24 лютого 2022 р.

 

- Я вкотре хочу підкреслити: цей закон є проявом нашої солідарності з Україною. Він несе безпеку жінкам, дітям, а також особам похилого віку. Цей закон підтримує українців, які захищають свою Батьківщину, – сказав Мацей Вонсік, заступник очільника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації.

 

Найважливіші положення закону

Відповідно до закону, громадяни України, які залишили свою Батьківщину внаслідок російської агресії, матимуть можливість легального перебування у Польщі впродовж 18 місяців. Це стосуватиметься осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з України і повідомили про намір залишитися на території нашої країни. За законом, громадянам України, які прибули до Польщі у зв’язку із війною, буде наданий персональний номер PESEL. Особи, які його отримають, матимуть можливість користування багатьма можливостями та послугами, що надаються державою.

 

Закон передбачає надання громадянам України допомоги – цим займатимуться воєводи та органи місцевого самоврядування. Вони можуть надати житло або гарантувати триразове харчування для групи осіб. Кожний суб’єкт, зокрема фізична особа, яка має дім чи помешкання і гарантує громадянам України, які втікають від війни, проживання і харчування, отримає грошову допомогу. Це можливо після подачі клопотання в Управління ґміни. Допомога виплачуватиметься впродовж максимум 60 днів, а її розмір буде встановлено у розпорядженні Ради міністрів.

 

Буде утворено Фонд допомоги. Засоби, що накопичуватимуться у ньому, призначатимуться головно на фінансування або додаткове фінансування проектів, пов’язаних із наданням допомоги громадянам України. Громадяни України, які втікають від війни, матимуть також право на роботу на території Польщі. З цим пов'язаний доступ до форм соціальної допомоги, а також отримання доплати. Вона стосується батьків, які платитимуть за перебування дитини у дитячому садку, дитячому клубі або під доглядом няні. Громадяни України можуть також отримати одноразову грошову допомогу розміром 300 злотих на особу. Йдеться зокрема про покриття витрат на харчування, одяг, взуття, предмети особистої гігієни, а також оплати за житло і комунальні послуги.

 

Кожному громадянинові України, який перебуватиме у Польщі легально, буде надано доступ до державної системи охорони здоров’я – на таких самих засадах, як громадяни Польщі. Буде введено також механізми, що дозволять гарантувати отримання освіти і виховання дітьми або учнями, які є громадянами України, і на яких поширюються положення Закону.

 

Положення Закону наберуть чинності після його опублікування у «Законодавчому віснику». Вони поширюватимуться також на період, що передував його підписанню, тобто стосуватимуться часу від 24 лютого 2022 р.