Wizytacja nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych

18.05.2017

- Pomimo obfitych opadów deszczu w ostatnich tygodniach aktualnie na obszarze województwa nie występuje zagrożenie powodziowe – tak sytuację na obszarach nadwiślańskich ocenia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, po dokonanym wiosennym przeglądzie infrastruktury przeciwpowodziowej na rzece Wiśle. Stan wód kształtuje się na poziomach średnich i niskich. Jak podkreśla wojewoda nie ma obecnie w województwie lubelskim odcinków obwałowań o niedostatecznym stanie technicznym, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.
 
Ocenę stanu zabezpieczenia przed powodzią wojewoda rozpoczął od wizyty w magazynie przeciwpowodziowym w Opolu Lubelskim. Na trasie przejazdu znalazł się także Świeciechów Duży (gm. Annopol), Józefów (Rybitwy), Kępa Gostecka (gm. Łaziska), Szczekarków (gmina Wilków) oraz Janowiec. Przegląd zakończył się w Kazimierzu Dolnym, gdzie wojewoda spotkał się ze strażakami specjalizującymi się w walce z zagrożeniem powodziowym. Było to okazją nie tylko do obejrzenia ćwiczeń tej formacji, ale również złożenia podziękowań za ofiarną służbę.
 
 
W objeździe wałów wojewodzie towarzyszyli: dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pełnomocnik wojewody ds. bezpieczeństwa powodziowego, komendant wojewódzki PSP, dyrektorzy: Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także samorządowcy z terenów nadwiślańskich.
 

***
W 2016 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w województwie lubelskim zostało wydatkowane 34,1 mln zł. Jest to niezwykle istotna pomoc dla mieszkańców naszego województwa, która została wydatkowana m.in. na:
1)      odbudowę infrastruktury komunalnej (44 zadania) – 17,10 mln zł;
2)      odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej (2 zadania) – 10,29 mln zł;
3)      zabezpieczenie wąwozów lessowych przed erozją (35 zadań) – 5,92 mln zł;
4)      doposażenie 33 jednostek straży pożarnej – 406 tys. zł;
5)      zasiłki celowe z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych dla  93 rodzin– 353 tys. zł;
6)      przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym ziemi (1 zadanie) – 41 tys. zł.
 
W zeszłym roku zostały zmodernizowane ostatnie odcinki obwałowań wiślanych o niedostatecznym stanie technicznym (dol. Opolska gm. Łaziska).
 
Do modernizacji w 2017 r. przewidziane są obwałowania w dol. Świeciechowskiej gm. Annopol. W połowie maja br. został rozstrzygnięty przetarg na odcinek o długości 3,17 km, co otwiera drogę do rozpoczęcia robót przez wykonawcę już w czerwcu br. Do zamknięcia całej doliny pozostanie odcinek o długości 1,39 km, który zgodnie z planami ma zostać zrealizowany jeszcze w bieżącym roku.
 
Priorytetem w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w skali województwa oprócz wspomnianych już obwałowań w gm. Annopol, jest zabezpieczenie erodowanego brzegu rz. Wisły w m. Drachalica w gm. Stężyca. Część brzegu na odcinku ok. 200 m została już zabezpieczona w ubiegłym roku, jednakże należy zabezpieczyć jeszcze ok. 800 m.
 
Wojewoda skierował do ministra finansów wniosek o przekazanie dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz dla spółek wodnych kwotę 15,8 mln zł, przeznaczoną na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych.