Wojewoda powołał konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

09.07.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył akt powołania do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. Konsultant będzie pełnić funkcję przez okres 5 lat.
 
Beata Chilimoniuk posiada 25-letni staż pracy w zawodzie, w tym 10-letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym pielęgniarki oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPSK1 w Lublinie. Obecnie zajmuje stanowisko głównego koordynatora medycznego w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie.
 
 
Pełny wykaz konsultantów wojewódzkich:
https://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/zalacznik/KONSULTANCI%20-1.VII_.2019%20-%20na%20BIP%20WZ.pdf
 
 
                                                                                                  ***
 
Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia. Do głównych zadań konsultantów wojewódzkich należą: opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na prowadzoną przez ministra zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny.
 
Do zadań konsultantów należy też wydawanie, na wniosek wojewody opinii o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny i wydawanie na podstawie przeprowadzonej kontroli opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz  opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.