Akty prawne dotyczące ASF ( PL, UE)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”
 
Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) zarządza się, co następuje:
§ 1. W 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy
na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Program, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
  J. Ardanowski
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik
 
Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:
1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:
a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru    świń;
2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:
a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,
b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,
c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,
d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,
e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,
f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,
 g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.
§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego
dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.
§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
J. Ardanowski