Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu

 

Dyrektor Biura
Kinga Kasprzak

tel.  81 74-24-571
faks 81 74-24-573

e-mail:

kkasprzak [at] lublin.uw.gov.pl

   

Zastępca dyrektora Biura
 

Michał Mirosław

tel.  81 74-24-571
faks 81 74-24-573

e-mail:

mmiroslaw [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-571
faks 81 74-24-573
e-mail: sekbou [at] lublin.uw.gov.pl
pok.60

 

Do zakresu działania Biura Informatyki i Obsługi Urzędu należy: planowanie zakupów inwestycyjnych i wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz ich realizacja, gospodarowanie składnikami majątkowymi oraz prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku ruchomego.

 

Biuro prowadzi sprawy związane z administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi w trwałym zarządzie Urzędu, w tym: przygotowywanie umów najmu, rozliczanie kosztów związanych z administrowaniem obiektami Urzędu, prowadzenie ewidencji obiektów; realizacja zadań związanych z wykonywaniem remontów, konserwacją obiektów Urzędu oraz utrzymaniem porządku i czystości wewnątrz i wokół obiektów administrowanych przez Urząd., a także prowadzi sprawy związane z zapewnieniem potrzeb transportowych Urzędu.

 

Biuro wykonuje również zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 

Ponadto do zadań Biura należy również prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

 

Biuro planuje i koordynuje sprawy z zakresu informatyki Urzędu. Działania te obejmują utrzymywanie ciągłości pracy systemu EZD i innych systemów eksploatowanych w Urzędzie oraz wykonywanie zadań w ramach obsługi informatycznej i administrowania siecią teleinformatyczną Urzędu.

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział inwestycji i obsługi technicznej
  kierownik:  Waldemar Mikosz   tel. 81-74-24-220
 • oddział administrowania i gospodarowania mieniem
  kierownik:  Edyta Miodońska   tel. 81-74-24-254
 • oddział informatyki
  kierownik:  Marcin Kuśmierz   tel. 81-74-24-123
 • oddział zamówień publicznych i zaopatrzenia
  kierownik:  Filip Iwańczuk   tel. 81-74-24-333
 • oddział obsługi i transportu
  kierownik:  Marek Barszczyk   tel. 81-74-24-505 kom. 505-688-745
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Chełmie
  kierownik oddziału:  Zbigniew Lisiecki   tel. 82-56-27-500
 • oddział ds. informatyki i obsługi Urzędu w Delegaturze w Zamościu
  kierownik oddziału:  Jacek Stefański   tel. 84-67-76-507