Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu

Dyrektor Biura
Adam Palonka
tel. 81 74-24-204
faks 81 74-24-200
e-mail: apalonka [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Zastępca dyrektora Biura
Renata Piróg
tel. 81 74-24-501
faks 81 74-24-200
e-mail: rpirog [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

 

Dyrektor delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  
Katarzyna Zawiślak
tel. 82 56-27-600
faks 82 56-27-601
e-mail:
del-chelm [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

Dyrektor delegatury w Zamościu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 
Monika Zawiślak

tel. 84 67-76-500, 84 67-76-501
faks 84 67-76-502
e-mail:
del-zamosc [at] lublin.uw.gov.pl

 

Dyrektor delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 

Małgorzata Bogusz
tel. 83 34-49-201
faks 83 34-49-209
e-mail:
del-bp [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-204
faks 81 74-24-200
e-mail: oki [at] lublin.uw.gov.pl
pok.105

 

Do zakresu działania Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu należy: prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym m.in. związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z organizacją staży dla bezrobotnych oraz praktyk zawodowych.

 

Ponadto, ww. komórka organizacyjna Urzędu prowadzi sprawy socjalne pracowników, ich rodzin i emerytów Urzędu. Wykonuje zadania związane z realizacją obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Biuro prowadzi sprawy organizacyjne Urzędu i jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie, do których należy m.in.: opracowywanie projektu statutu Urzędu oraz ustalanie projektu regulaminu Urzędu, prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, lub zaopiniowaniem przez wojewodę regulaminów i nadawaniem statutów jednostek organizacyjnych obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie oraz jednostek podporządkowanych wojewodzie. Do zakresu działania Biura należy ponadto prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie oraz ich zastępców.

 

Do zadań Biura należy również planowanie oraz bieżąca analiza wydatkowania środków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu, prowadzenie ksiąg rachunkowych, naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS, US i PFRON, planowanie, ewidencjonowanie oraz odprowadzanie do budżetu dochodów gromadzonych przez Urząd, obsługa finansowo-księgowa środków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Ponadto Biuro wykonuje zadania zakresu obsługi klienta, w tym udzielanie informacji i potwierdzanie profilu zaufanego oraz realizacja zadań z zakresu inicjatywy „Obywatel”, w tym obsługa infolinii. Biuro zapewnia również obsługę kancelaryjną Urzędu oraz prowadzi archiwum Urzędu.

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
 • oddział budżetu Urzędu
  zastępca głównego księgowego - kierownik oddziału:  Mariola Stec   tel. 81-74-24-107
 • oddział zarządzania zasobami ludzkimi
  kierownik:  Magdalena Nowak-Kowalczyk   tel. 81-74-24-480
 • oddział organizacyjny i kontroli zarządczej
  kierownik:  Żaklina Kasiczak-Marcinkowska   tel. 81-74-24-453
 • oddział kadr
  kierownik:  Katarzyna Kowalik   tel. 81-74-24-430
 • oddział zarządzania dokumentacją i obsługą klienta
  kierownik:  Rafał Przech   tel. 81-74-24-139