piątek, Listopad 25, 2022

 • piątek, 25 Listopad, 2022

  godz. 10:30
  Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

  Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

  Data: 

  piątek, 25 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:30

  Miejsce: 

  Lublin: Archikatedra lubelska; Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

  Opis wydarzenia: 

  25 listopada odbędą się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika.
   
  Obchody rozpoczną się o godz. 10.30 mszą św. w Archikatedrze lubelskiej. Następnie o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie pracowników pomocy społecznej oraz zaproszonych gości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, podczas którego wręczone zostaną Medale za Długoletnią Służbę i Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego.
   
  ***
   
  Dzień Pracownika Socjalnego przypada na dzień 21 listopada.
   
  Pracownik socjalny to nie tylko pracownik ośrodka pomocy społecznej. Znajduje on zatrudnienie w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej, rynku pracy, rehabilitacji, placówkach leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy.
   
  Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje ponad 620 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Do jednostek tych należą w szczególności: ośrodki pomocy społecznej (213), powiatowe centra pomocy rodzinie (24), domy pomocy społecznej (46), ośrodki wsparcia (140), w tym dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi (67), ośrodki interwencji kryzysowej (10), mieszkania chronione (60), placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze i różnego rodzaju placówki wsparcia dziennego.

  Organizatorzy: 

  Wojewoda Lubelski
  Duszpasterz Pracowników Pomocy Społecznej
 • piątek, 25 Listopad, 2022

  godz. 10:30
  Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej

  Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej

  Data: 

  piątek, 25 Listopad, 2022

  Godzina: 

  10:30

  Miejsce: 

  Biała Podlaska, Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “WOD-KAN” Sp. z o.o.: ul. Narutowicza 35A; ul. Brzegowa 4

  Opis wydarzenia: 

   
  W Białej Podlaskiej zostanie otwarta zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. W wydarzeniu planowany jest udział wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
   
  Program:
   
  10.30 rejestracja uczestników (ul. Narutowicza 35A)
   
  11.00 powitanie gości i prezentacja projektu, okolicznościowe przemówienia, m.in. wicewojewody lubelskiego
   
  13.00 otwarcie i zwiedzanie zakładu oczyszczania ścieków (ul. Brzegowa 4)
   
  ***
   
  Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja ,,WOD-KAN" realizuje projekt: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej".
   
  Głównym celem projektu jest zapewnienie odbierania i ulepszonego oczyszczania 100% ładunku zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji Biała Podlaska w zakresie redukcji biogenów dla zapewnienia zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych dla ochrony jednolitej części wód, a także uzyskanie wysokiej adaptacyjności systemu na zmiany klimatu.
   
  W ramach projektu zostały zrealizowane następujące  zadania: przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w części mechanicznej, biologicznej i osadowej wraz z wyposażeniem oczyszczalni w instalację do odzysku biogazu zlokalizowanej przy ul. Brzegowej, przebudowa i modernizacja centralnej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul.Mickiewicza, zakup urządzeń i sprzętu do eksploatacji systemu obniżającego jego awaryjność i straty wody oraz usprawniającego gospodarkę  osadową oczyszczalni, budowa zintegrowanego systemu GIS do zarządzania sieciami z uwzględnieniem adaptacyjności do zmian klimatu.
   
  Efektem projektu jest zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz wybudowana instalacja do wytwarzania i wykorzystania biogazu.
   
  Koszt całkowity to ok. 85 mln zł, z tego 44 mln zł pochodzi z funduszu unijnego.
   
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Organizatorzy: 

  Prezes Zarządu Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.