Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w infrastrukturze publicznej

PODSTAWA PRAWNA

 • obowiązująca w danym roku ustawa budżetowa,
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
 • inne akty prawne określające źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb udzielania dotacji, w szczególności ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
 • Wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zmienione w dniu 21 grudnia 2012 roku

 
WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez jednostkę do właściwego terytorialnie wojewody. Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji ds. szacowania start powołanej przez jednostkę i powinno obejmować:

 • oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe;
 • rodzaj klęski żywiołowej i data jej wystąpienia;
 • opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód sporządzonym przez komisję;
 • szacunkowy koszt realizacji zadania;
 • wnioskowaną kwotę dotacji;
 • przewidywany termin wykonania zadania.

 
Wojewoda niezwłocznie przesyła ministrowi zbiorcze zestawienie zgłaszanych potrzeb z terenu województwa zawierające dane, o których mowa w Wytycznych Ministra Administracji i Cyfryzacji wraz z propozycjami dofinansowania określonymi na podstawie ustaleń komisji wojewódzkiej. Propozycje dofinansowania zadań powinny być usystematyzowane, zaczynając od zadań najpilniejszych. Szacunki strat określone przez jednostki samorządu terytorialnego podlegają weryfikacji przez stałą komisję wojewódzką ds. weryfikacji strat.
 
Minister, na podstawie zbiorczego zestawienia wydaje promesy dofinansowania zadań. Promesy przekazywane są do jednostek, którym przyznano dofinansowanie oraz do wiadomości właściwych wojewodów. Przed wydaniem promesy, pracownicy Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji mogą przeprowadzić wizytację terenową zadania w celu ustalenia, czy zgłoszenie potrzeb jest uzasadnione i zgodne ze stanem faktycznym. Promesa stanowi zobowiązanie do przekazania, jednostce w niej określonej, dotacji na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Promesa informuje o wysokości dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, określa przeznaczenie środków i maksymalny procentowy ich udział w wartości zadania, a także określa dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dotację oraz miejsce i termin ich złożenia.
 
Wojewoda, na podstawie promes wystawionych przez Ministra, ustaleń komisji wojewódzkiej oraz przedstawionych, wymaganych dokumentów zawiera z jednostkami umowy o dotacje. Zmiany umów nie mogą być sprzeczne z postanowieniami promes udzielonych przez Ministra.
 
Umowa o dotację, zawarta z jednostką nie posiadającą promesy Ministra, nie będzie realizowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do części dotacji, która stanowi różnicę pomiędzy kwotą określoną w umowie o dotację, a kwotą określoną w promesie Ministra. (zawarcie umowy, w której kwota dotacji jest większa od kwoty określonej w promesie Ministra).
 
Wojewoda, na podstawie zawartych z jednostkami umów o dotację, występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
 
Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków przez Ministra Finansów, dokonuje podziału uruchomionej kwoty i przekazuje jednostkom środki wynikające z zawartych umów o dotację.
Wojewoda zatwierdza, w zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczenia dotacji przyznanych jednostkom na podstawie umów. Kontrole wykonania umów oraz wykorzystania dotacji przyznanych tymi umowami wykonują właściwi wojewodowie (osoby upoważnione) lub pracownicy Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
 
Wojewoda, w terminie do 15 lutego następnego roku, przesyła Ministrowi zbiorcze informacje o sposobie wykorzystania środków dotacji przyznanych jednostkom na podstawie umów.
 
UWAGI:

 • Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.
 • Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 • Dotacja nie będzie udzielona jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych.
 • Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia postanowień, októrych mowa w ust. 3 WYTYCZNYCH, chyba że zadania są ze sobą funkcjonalnie związane - w szczególności dotyczące wykonania obiektu drogowego wraz z innym obiektem liniowym w ciągu tej drogi (np. siecią wodociągową) lub wykonania obiektu drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu drogi.
 • Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów robót budowlano - montażowo - instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew oraz koszty znaków drogowych mogą byc pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki samorządu terytorialnego. Do całkowitych kosztów zadania nie zalicza sie kosztów wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót ,organizacji i ochrony placów budowy i powykonawczych prac geodezyjnych oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego przedmiotem dofinansowania.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawę związaną z usuwaniem skutków powodzi niezwłocznie.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Punkt Obsługi Klienta Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.: parter, przy wejściu główny do budynku od strony ul. Spokojnej.
 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
Wydział Środowiska i Rolnictwa
tel. 81 74 24 530
fax: 81-74-24-528
ul. Spokojna 1/4, 20-072 Lublin
 
TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku niedotrzymania terminu, stronie służy skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu.