Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w rolnictwie (informacja dla samorządów)

Komisja powołana zarządzeniem Wojewody Lubelskiego przystępuje do szacowania strat informując o tym Wojewodę na formularzu „Pismo zgłaszające straty (bez powoływania komisji) ”. Jeżeli w gminie nie ma powołanej komisji lub jej skład jest nieaktualny, wójt/burmistrz/prezydent miasta występują do Wojewody Lubelskiego o powołanie komisji lub dokonanie zmiany w zarządzeniu na formularzu „Pismo zgłaszające (powołanie komisji)”. W przypadku gdy skład komisji jest nieaktualny, należy zmodyfikować wzór formularza dostosowując go do konkretnej sytuacji w gminie.
Komisja dokonuje szacowania strat podczas lustracji w terenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, czyli od złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

  1. do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub
  2. w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, lub
  3. do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Komisje sporządzają protokoły szacowania strat na wzorze obowiązującym w danym roku. (wzór protokołu).
 
W przypadku gospodarstwa rolnego, które posiada grunty w kilku gminach, protokół zbiorczy sporządza komisja w gminie, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). W takiej sytuacji komisje właściwe ze względu na miejsce położenia upraw sporządzają protokoły cząstkowe, wpisując do nich tylko te uprawy które są położone na ich terenie. Protokoły te są przekazywane przez rolnika do gminy właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania. Komisje w tych gminach sporządzają protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. W protokole zbiorczym konieczne jest wypełnienie krótkiej tabeli dotyczącej powierzchni upraw w poszczególnych gminach (na drugiej stronie wzoru protokołu). Protokół zbiorczy jest przekazywany do wojewody lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód (uwaga! nie od daty sporządzenia protokołów umieszczonej w górnym prawym rogu).
 
Ze względu na ten termin, prosimy komisje o wpisywanie do protokołu daty dziennej przeprowadzenia lustracji w danym gospodarstwie. Prosimy również o przestrzeganie tego terminu, gdyż po jego upływie nie będziemy przyjmować protokołów.
Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.  Dla ułatwienia wypełnienia tabelki zwierzęcej w protokole, załączamy dane statystyczne dot. produkcji zwierzęcej z lat 2013-2015 oraz prognozę cen na 2016 r. (produkcja zwierzęca).
Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, protokół jest sporządzany przez komisję w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, protokół zbiorczy sporządza komisja właściwa ze względu na miejsce położenia większej części upraw.
W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, protokół sporządza komisja właściwa ze względu na wystąpienie szkód. Następnie producent rolny przekazuje protokoły cząstkowe wojewodzie właściwemu ze względu na położenie największej części gospodarstwa w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, który stanowi podstawę do potwierdzenia wystąpienia szkód.
 
Prosimy także o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP urzędu: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/42279_procedura-szacowania-stra...
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530).