Zasiłki celowe dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (nowe zasady od 20.04.2022 r.)

 
Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 
Istotną zmianę stanowi określenie w części IV ust. 1 Zasad (…)” terminów na sporządzenie i przekazanie:

  • listy zasiłków celowych do 6 tys. zł na tzw. pomoc „doraźną” (do 2 dni roboczych od daty wpływu do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego kompletnych wniosków) oraz
  • listy uszkodzonych lub zniszczonych budynków/lokali mieszkalnych wraz z opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku (do 45 dni od daty wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej).

 
Podstawowym kryterium ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o środki finansowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2012 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, ze zm.) jest kryterium rozmiaru poniesionych strat (tj. masowości zjawiska), liczba poszkodowanych rodzin oraz brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców i łagodzenia skutków zaistniałych zdarzeń w ramach środków własnych gminy.
 
Przy przypisywaniu zdarzeniom losowym charakteru nadzwyczajnego należy posiłkować się definicją klęski żywiołowej zawartą w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U.2017, poz. 1897, z późn. zm.). Stosownie do przywołanego przepisu, środki budżetu państwa powinny być uruchamiane, na uzasadniony wniosek właściwego terytorialnie wójta/burmistrza/prezydenta, w przypadku wystąpienia zdarzeń, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji  działających pod jednym kierownictwem. Należy racjonalnie podchodzić do zgłaszanych strat i nie utożsamiać niewielkich zniszczeń w budynkach mieszkalnych (np. uszkodzenie dachówki, na nieznacznej części dachu, wybite szyby w oknach) z wystąpieniem zdarzenia o charakterze klęskowym.
 
Wnioski gmin o uruchamianie dotacji celowej z budżetu państwa powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie wskazujące, że zdarzenie dotyczy dużej liczby osób lub rodzin, straty w poszczególnych gospodarstwach domowych są znaczne i gmina nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb swoich mieszkańców.
 
W przypadku pojedynczych zdarzeń obejmujących uszkodzenie kilku budynków mieszkalnych, zasiłki celowe dla osób poszkodowanych powinny zostać wypłacone ze środków własnych gminy przeznaczonych na pomoc społeczną, jeżeli pomoc taka jest niezbędna dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.
 
 
Podstawa prawna i zasady regulujące udzielanie pomocy:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) - art. 39 ust. 1 i 2 lub art. 40 ust. 2 i 3
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 893).
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Punkt Obsługi Klienta
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.
 
Komórka prowadząca sprawę:
Wydział Polityki Społecznej
ul. Spokojna 4, 20-072 Lublin
pokój 15 (parter)
tel. 81 74 24 552
fax: 81-74-24-470
 
 
Załączniki:
 
Zasady z 20 kwietnia 2022 r. udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 - Budżety wojewodów, dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o któych mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych
 
Załączniki nr 3,4,5 - listy zasiłki celowe_wersja edytowalna
 
Wskazówki dotyczące ubiegania się o zasiłki celowe na remont budynków gospodarczych – wskazówki MSWiA z dnia 7 września 2021 r, znak: DOLiZK-WUSKŻ-775-3-6/2021