Sprawozdania - Struktura zobowiązań i MZ-BFA

01.03.2018

 
Kwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ-BFA UW  przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1845), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), tj.:
 

  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • jednostek budżetowych, w tym państwowych jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217),
  • instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201),
  •  podmiotów leczniczych działających w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego.

 
Sprawozdania przekazywane są za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html  

Struktura zobowiązań znajduje się w zakładce -  sprawozdania jednorazowe,

MZ-BFA UW znajduje się w zakładce – sprawozdania.
 
Wykonawca systemu SSOZ zaleca korzystanie z przeglądarki Mozilla do obsługi sprawozdań MZ-BFA UW i Strukturyzobowiązań.
 

Terminy przekazywania sprawozdań:
        
Do 27 kwietnia - za I kwartał,
Do 27 lipca - za II kwartał,
Do 27 października - za III kwartał,
Do 27 stycznia - za IV kwartał.
Kontakt  telefoniczny: (81) 532 38 34 ; tel./fax (81) 532 87 09
 
Sekretariat Wydziału Zdrowia
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

tel.: 81 532 38 11
faks: 81 532 86 73
Email: wzd [at] lublin.uw.gov.pl ()