Sprawozdania - Struktura zobowiązań i MZ-BFA

25.07.2019

Kwartalne sprawozdania Struktura zobowiązań i MZ - BFA UW  przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1845), dotyczą danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2–4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), tj.:
 

  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • jednostek budżetowych, w tym państwowych jednostek budżetowych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadających w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217),
  • instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, 1452 i 2201),
  • podmiotów leczniczych działających w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 i w którym posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego.

 
Sprawozdania przekazywane są za pomocą Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)  https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz
Struktura zobowiązań znajduje się w zakładce -  sprawozdania jednorazowe,
MZ-BFA UW znajduje się w zakładce – sprawozdania.
 
Dedykowaną przeglądarką do pracy w systemie SSOZ jest DARMOWA przeglądarka MOZILLA FIREFOX,
 
Terminy przekazywania sprawozdań:
       
Do 26 kwietnia - za I kwartał,
Do 26 lipca - za II kwartał,
Do 25 października - za III kwartał,
Do 25 stycznia - za IV kwartał.
Kontakt  telefoniczny:; tel./fax (81) 532 87 09, (81) 532 38 34
 
Sekretariat Wydziału Zdrowia
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:
tel.: 81 532 38 11
faks: 81 532 86 73
Email: wzd [at] lublin.uw.gov.pl