Formularze i wzory dokumentów

Załącznik do rozliczenia dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w 2018 r.

20.12.2018

Załączniki do sporządzenia sprawozdań z realizacji zadań w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

14.12.2018

Załączniki do sporządzenia sprawozdania z Programu asystent rodziny i koorydnator rodzinnej pieczy zastępczej

13.12.2018

Formularze załaczników do umów na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2018

29.08.2018

Wnioski o wpis/ zmianę w Rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

29.08.2018

Wniosek na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r.

15.02.2018

Strony