Zagrożenia wirusami /koronawirus; ptasia grypa (HPAI) etc./

 

ROZPORZĄDZENIE NR 11
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 103).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krasnystaw oraz Urzędów Gmin w miejscowościach: Krasnystaw, Izbica, Gorzków, Kraśniczyn, Dębowa Kłoda, Siennica Różana, Skierbieszów i Stary Zamość, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2020 r.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

ROZPORZĄDZENIE NR 10
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 104).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin w miejscowościach:
Żółkiewka, Gorzków, Izbica, Rudnik, Krzczonów, Wysokie i Rybczewice, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2020 r.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 9
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego
Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 6 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego i włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 694).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim i w Urzędzie Miasta w Parczewie oraz Urzędów Gmin w miejscowościach: Uścimów, Ludwin, Sosnowica, Dębowa Kłoda i Urszulin, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2020 r.

 

Wojewoda

Lech Sprawka

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
krasnostawskiego, lubelskiego i świdnickiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku z wyznaczeniem w dniu 3 stycznia 2020 r. w powiecie krasnostawskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Olchowiec Kolonia, gmina Żółkiewka, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków obejmujący:
a) w powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Borówek, Borówek Kolonia, Makowiska, Olchowiec Wieś, Olchowiec Kolonia, Poperczyn, Wola Żółkiewska,
b) w powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Czysta Dębina, Borów;
2) obszar zagrożony w powiatach krasnostawskim, lubelskim i świdnickim o promieniu co najmniej 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) w powiecie krasnostawskim w gminie Żółkiewka miejscowości: Dąbie, Dąbie Kolonia, Tokarówka, Celin, Siniec, Adamówka, Makowiska Małe, Żółkiewka, Rożki, Rożki Kolonia, Huta, Żółkiew Wieś, Żółkiew Kolonia, Zaburze, Zaburze Kolonia, Markiewiczów, Gany, Koszarsko, Chruściechów, Majdan Wierzchowiński, Wierzchowina, Chłaniów, Chłaniów Kolonia, Średnia Wieś,
Władysławin,
b) w powiecie krasnostawskim w gminie Rudnik miejscowości: Majdan Borowski Pierwszy, Majdan Borowski Drugi, Suszeń, Joanin, Potasznia, Majdan Średni, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Borowski, Suche Lipie, Rudnik, Równianki, Wierzbica, Wierzbica Kolonia, Międzylas, Mościska Kolonia, Mościska, Płonka, Maszów, Romanówek, Bzowiec, Kaszuby,
c) w powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości: Antoniówka, Bogusław, Orchowiec, Kolonia Orchowiec, Bobrowe, Felicjan, Baranica, Wielkopole, Zamostek, Gorzków, Gorzków Wieś, Gorzków Osada, Piaski Szlacheckie, Chorupnik, Chorupnik Kolonia, Borsuk, Józefów,  Czysta Dębina Kolonia, Borów Kolonia, Góry, Olesin, Wielobycz, Wiśniów,
d) w powiecie krasnostawskim w gminie Izbica miejscowości: Bobliwo, Wirkowice Drugie,
e) w powiecie lubelskim w gminie Krzczonów miejscowości: Sobieska Wola Pierwsza, Sobieska Wola Druga,
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 4 stycznia 2020 r.
Poz. 104
f) w powiecie lubelskim w gminie Wysokie miejscowość Antoniówka,
g) w powiecie świdnickim w gminie Rybczewice miejscowości: Bazar, Częstoborowice, Izdebno, Izdebno Kolonia, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie, Zygmuntów.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do  ospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 104
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.
Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.
§ 7. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.
§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Krasnymstawie, Lublinie i Świdniku, Starostom: Krasnostawskiemu, Lubelskiemu i Świdnickiemu, Komendantom Powiatowym Policji w: Krasnymstawie, i Świdniku, Komendantowi Miejskiemu Policji w Lublinie, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w: Krasnymstawie i Świdniku, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w: Krasnymstawie, Lublinie i Świdniku, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1.
§ 10. Wójtowie Gmin: Żółkiewka i Gorzków oznaczą obszar zapowietrzony i obszar zagrożony, Wójtowie Gmin: Rudnik, Izbica, Krzczonów, Wysokie i Rybczewice oznaczą obszar zagrożony - w sposób określony w
§ 6.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 104
§ 11. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin wymienionych w § 1 oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 12. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2020 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
krasnostawskiego i zamojskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku z wyznaczeniem w dniu 3 stycznia 2020 r. w powiecie krasnostawskim ogniska choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Wólka Orłowska, gmina Izbica, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie krasnostawskim o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujący:
a) w gminie Izbica miejscowości: Wólka Orłowska, Topola, Orłów Drewniany, Orłów Drewniany Kolonia, Wał, Dworzyska, część miejscowości Izbica położona na północ od ulic Stokowej, Cichej, Targowej i Gminnej, północno-wschodnia część miejscowości Tarnogóra, położona na wschód od rzeki Wieprz, część miejscowości Romanów położona na wschód od drogi 2141L,
b) w gminie Krasnystaw miejscowości Latyczów i Małochwiej Mały;
2) obszar zagrożony w powiatach krasnostawskim i zamojskim o promieniu co najmniej 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) miasto Krasnystaw,
b) w powiecie krasnostawskim w gminie Gorzków miejscowości Piaski Szlacheckie i Widniówka,
c) w powiecie krasnostawskim gminę Izbica (bez obszaru zapowietrzonego),
d) w powiecie krasnostawskim w gminie Krasnystaw miejscowości: Białka, Łany, Małochwiej Duży, Niemienice, Niemienice Kolonia, Siennica Nadolna, Tuligłowy, Rońsko, Widniówka, Zastawie Kolonia, Zażółkiew,
e) w powiecie krasnostawskim w gminie Kraśniczyn miejscowości: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Majdan Surhowski, Łukaszówka, Surhów, Surhów Kolonia,
f) w powiecie krasnostawskim w gminie Siennica Różana miejscowości Rudka i Siennica Królewska Duża,
g) w powiecie zamojskim w gminie Skierbieszów miejscowości: Kalinówka, Kolonia Wiszenki, Wiszenki, Zabytów,
h) w powiecie zamojskim w gminie Stary Zamość miejscowości: Krasne, Majdan Sitaniecki, Podkrasne, Podstary Zamość, Stary Zamość, Wierzba Druga.
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 4 stycznia 2020 r.
Poz. 103
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:
1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:
a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,
b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:
1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 103
wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;
3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
§ 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.
„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.
Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.
§ 7. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.
§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Krasnymstawie i Zamościu, Starostom Krasnostawskiemu i Zamojskiemu, Komendantowi Powiatowemu Policji w Krasnymstawie, Komendantowi Miejskiemu Policji w Zamościu, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w Krasnymstawie i Zamościu, właściwym terytorialnie
zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie, Burmistrzowi Miasta Krasnystaw oraz wójtom gmin wymienionych w § 1.
§ 10. Burmistrz Miasta Krasnystaw oraz Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznakują obszary w sposób określony w § 6.
§ 11. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin wymienionych w § 1 oraz w Urzędzie Miasta Krasnystaw, a także w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 12. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 103
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku z wyznaczeniem
w dniu 31 grudnia 2019 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Stary Uścimów, gmina
Uścimów, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) w powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów oraz w gminie Dębowa Kłoda miejscowość Białka.”;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Wójt Gminy Uścimów oznaczy obszar zapowietrzony i obszar zagrożony, a Wójtowie Gmin Ludwin, Sosnowica i Dębowa Kłoda oraz Burmistrz Ostrowa Lubelskiego oznaczą obszar zagrożony -
w sposób określony w § 6.”. § 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego, w tym przez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń w Urzędach Gmin: Uścimów, Ludwin, Sosnowica i Dębowa Kłoda oraz Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 2 stycznia 2020 r.
Poz. 32

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 1 stycznia 2020 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów

lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku z wyznaczeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Stary Uścimów, gmina Uścimów, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice

jednego powiatu zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków obejmujący w powiecie lubartowskim w gminie Uścimów następujące miejscowości: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia;

2) obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim o promieniu co najmniej 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:

a) w powiecie lubartowskim w gminie Uścimów miejscowości: Krasne, Nowa Jedlanka, Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka,

b) w powiecie lubartowskim w gminie Ostrów Lubelski miejscowości: Ostrów Lubelski, Bójki, Jamy, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska,

c) w powiecie łęczyńskim w gminie Ludwin miejscowości: Dratów Kolonia, Jagodno, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie,

d) w powiecie parczewskim w gminie Sosnowica miejscowości: Stary Orzechów, Nowy Orzechów, Lejno, Komarówka, Zienki, Górki, Sosnowica, Libiszów, Białka.

§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

5) posiadaczowi drobiu lub innych ptaków:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

a) z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

b) co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

3) niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Lubelskiego – 2 – Poz. 1

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 6. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, o których mowa w § 1 poprzez ustawienie na granicach tych obszarów, na drogach publicznych i prywatnych trwałych tablic ostrzegawczych o następującej treści:

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY”.

„UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY”.

Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 metrów.

§ 7. Nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2-5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Lubartowie, Łęcznej i Parczewie, Starostom: Lubartowskiemu, Łęczyńskiemu i Parczewskiemu, Komendantom Powiatowym Policji w: Lubartowie, Łęcznej i Parczewie, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w: Lubartowie, Łęcznej i Parczewie, Państwowym Powiatowym Inspektorom Sanitarnym w: Lubartowie, Łęcznej i Parczewie, właściwym terytorialnie zarządcom dróg, właściwym terytorialnie nadleśnictwom i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1 oraz Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 10. Wójt Gminy Uścimów oznaczy obszar zapowietrzony i obszar zagrożony, a Wójtowie Gmin Ludwin i Sosnowica oraz Burmistrz Ostrowa Lubelskiego oznaczą obszar zagrożony - w sposób określony w § 6.

§ 11. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego, w tym przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin wymienionych w § 1, Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.

§ 12. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?

 

STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ

  • SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 70C;
  • MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI, NOŻE, TALERZE); PAMIĘTAJ, ŻE ZAMROŻENIE MIĘSA NIE NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY;
  • NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH WRAŻENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEDE WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI;
  • ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA;
  • MYJ RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM, JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI;
  • PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI;
  • PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU PRZYWOZU Z ZAGRANICY ŻYWEGO LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU I WYROBÓW DROBIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR I ICH CZĘŚCI, PIERZA, PUCHU ORAZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH.

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ;