Informacje

Zasiłki celowe dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (nowe zasady od 20.04.2022 r.)

 
Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 
Istotną zmianę stanowi określenie w części IV ust. 1 Zasad (…)” terminów na sporządzenie i przekazanie:

Komunikat dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Stosownie  do  art.  11  ustawy  z  dnia  28  listopada  2014r.  o  zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie m.in. art. 4 oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej – tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

Zasiłki celowe dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

 
Zasady i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych noszących znamiona klęski żywiołowej.
 

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w rolnictwie (informacja dla samorządów)

Komisja powołana zarządzeniem Wojewody Lubelskiego przystępuje do szacowania strat informując o tym Wojewodę na formularzu „Pismo zgłaszające straty (bez powoływania komisji) ”.

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w rolnictwie (informacja dla rolników)

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po stwierdzeniu skutków tych zjawisk. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w infrastrukturze publicznej

PODSTAWA PRAWNA

Strony