Informacje

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z realizacją zadań wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją

Środki finansowe rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie  lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych  mogą być wykorzystane na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z likwidacją lub przeciwdziałaniem powstawaniu osuwisk zagrażającym infrastrukturze publicznej a także na ochronę wąwozów lessowych w ciągach dróg publicznych przed erozją gleby.
 

Informacja o programie pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały w 2014 r. szkody spowodowane przez powódź, deszcz nawalny i grad

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1. Kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121, z pozn. zm.).

Informacja dotycząca realizacji wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych przyznawanych na podstawie zapisów ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984)

Ruszyły prace nad planami przeciwdziałania skutkom suszy – etap konsultacji społecznych

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Krakowie i w Warszawie, przystąpili do opracowywania projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych:

Strony