Informacje

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w rolnictwie (informacja dla samorządów)

Komisja powołana zarządzeniem Wojewody Lubelskiego przystępuje do szacowania strat informując o tym Wojewodę na formularzu „Pismo zgłaszające straty (bez powoływania komisji) ”.

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w rolnictwie (informacja dla rolników)

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po stwierdzeniu skutków tych zjawisk. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - straty w infrastrukturze publicznej

PODSTAWA PRAWNA

Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z realizacją zadań wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych przed erozją

Środki finansowe rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie  lub usuwanie skutków klęsk żywiołowych  mogą być wykorzystane na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z likwidacją lub przeciwdziałaniem powstawaniu osuwisk zagrażającym infrastrukturze publicznej a także na ochronę wąwozów lessowych w ciągach dróg publicznych przed erozją gleby.
 

Informacja o programie pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały w 2014 r. szkody spowodowane przez powódź, deszcz nawalny i grad

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1. Kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121, z pozn. zm.).

Informacja dotycząca realizacji wypłat dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych przyznawanych na podstawie zapisów ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984)

Strony