Konferencja „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego"

Data: 

czwartek, 5 Marzec, 2020

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lublin, Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka weźmie udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jest ona dedykowana przedstawicielom jst z województwa lubelskiego. Wydarzenie objął patronatem Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Podczas konferencji zaplanowano sesje tematyczne poświęcone w szczególności: obszarom wsparcia jst w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej, możliwościom finansowania działań jst z zakresu ochrony środowiska, infrastruktury sportowej oraz wsparcia mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa.
 
Program wydarzenia:
08.15-09.00- Rejestracja uczestników
09.00-09.15- Powitanie zaproszonych gości - Iwona Wieczorek - dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
09.15-09.30- Otwarcie konferencji
         Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
         Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
         Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju
         Lech Sprawka - wojewoda lubelski
         Zaproszeni goście
09.30-10.45- Sesja pierwsza - Obszary wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej
Otwarcie sesji: Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury
         Dofinansowanie jst w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Program Rezerwa Subwencji Ogólnej - Beata Leszczyńska - zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury
         Wsparcie jst w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych -  Bogdan Oleksiak - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury
         Wsparcie finansowe jst w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ - Tomasz Goncarz - zastępca dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury
10.45-11.10 - Przerwa
11.10-11.40- Sesja druga - Rozwój jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE
Otwarcie sesji: Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
         Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla jst - Kamil Bortniczuk - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
11.40-12.40- Sesja trzecia - Możliwości finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska
         Wsparcie samorządów w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” dofinasowywanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Piotr Bogusz - zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Klimatu
         Oferta finansowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowana do samorządu terytorialnego - Marcin Jamiołkowski - kierownik Wydziału Programowego w Departamencie Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.40-13.00- Przerwa
13.00-14.15- Sesja czwarta - Wybrane możliwości wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
Otwarcie sesji: Przedstawiciel  Ministerstwa Rozwoju
         Wsparcie mieszkalnictwa gminnego ze środków budżetu państwa - Juliusz Tetzlaff - dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju
         Możliwości Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w obszarze turystyki - Rafał Szlachta - dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju
         Rozwój infrastruktury sportowej - Paweł Czwarno - zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu
         Jak aplikować o środki z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego? - Kacper K. Sakowicz - szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14.15-14.30- Podsumowanie i zakończenie konferencji - Iwona Wieczorek - dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
 
10.00-14.30- Punkty konsultacyjne:
         Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
         Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
         Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski
         Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Organizatorzy: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego